ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 (19)
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ได้มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ ATM ของสหกรณ์ออมทรัพย์ และการใช้ ATMเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ได้มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ ATM ของสหกรณ์ออมทรัพย์ และการใช้ ATM (14)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการ (18)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี จำกัด เข้าเยี่ยมชม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารงาน การจัดสวัสดิการ เพื่อนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ต่อไปเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี จำกัด เข้าเยี่ยมชม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารงาน การจัดสวัสดิการ เพื่อนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ต่อไป (11)
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558  คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าเยี่ยมชม  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารงาน การจัดสวัสดิการ เพื่อนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ต่อไปเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าเยี่ยมชม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารงาน การจัดสวัสดิการ เพื่อนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ต่อไป (8)
วันที่ 4 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ศึกษาความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ที่ได้รับรางวัลพระราชทานสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2557วันที่ 4 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ศึกษาความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ที่ได้รับรางวัลพระราชทานสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2557 (7)
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ. สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลให้การดำเนินงานของสหกรณ์มีความก้าวหน้า เพื่อความสุข ความเจริญ มีความเป็นอยู่ที่ดี ของสมาชิกสหกรณ์ทุกๆคนเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ. สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลให้การดำเนินงานของสหกรณ์มีความก้าวหน้า เพื่อความสุข ความเจริญ มีความเป็นอยู่ที่ดี ของสมาชิกสหกรณ์ทุกๆคน (10)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันสหกรณ์แห่งชาติ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมทำพิธีถวายสักการะพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันสหกรณ์แห่งชาติ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมทำพิธีถวายสักการะพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย (17)
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารงาน การจัดสวัสดิการ เพื่อนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ต่อไปเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารงาน การจัดสวัสดิการ เพื่อนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ต่อไป (10)
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด (15)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 5 จาก 11
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง