ภาพกิจกรรม
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ได้มีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงานวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ได้มีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน (15)
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ได้มีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองปราบปราม จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ได้มีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองปราบปราม จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด (12)
21 เม.ย.2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ให้การต้อนรับและบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด21 เม.ย.2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ให้การต้อนรับและบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด (15)
เมื่อวันที่ 8 เม.ย.59 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ มอบอุปกรณ์การปฎิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย เสื้อสะท้อนแสง จำนวน 1,000 ตัว กระบองไฟ 300 อัน กรวยยาง 300 อัน ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ทุก สภ.ฯเมื่อวันที่ 8 เม.ย.59 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ มอบอุปกรณ์การปฎิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย เสื้อสะท้อนแสง จำนวน 1,000 ตัว กระบองไฟ 300 อัน กรวยยาง 300 อัน ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ทุก สภ.ฯ (19)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ได้มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ได้มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  (14)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ตรงกับวันสหกรณ์แห่งชาติ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมทำพิธีถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ และร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ทุกภาคส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ตรงกับวันสหกรณ์แห่งชาติ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมทำพิธีถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ และร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ทุกภาคส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (21)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 สหกรณ์จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย หรือผู้แทนที่ทำหน้าที่หักเงินได้รายเดือนของสมาชิกส่งชำระหุ้น-หนี้สหกรณ์ ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน กฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 สหกรณ์จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย หรือผู้แทนที่ทำหน้าที่หักเงินได้รายเดือนของสมาชิกส่งชำระหุ้น-หนี้สหกรณ์ ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (16)
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกิจการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติ เพื่อนำไปพัฒนาสหกรณ์ต่อไปเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกิจการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติ เพื่อนำไปพัฒนาสหกรณ์ต่อไป (9)
เมื่อ 26 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ฯได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรเมื่อ 26 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ฯได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร (12)
เมื่อ 25 มกราคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด โดย ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ด.ต.วรานนท์ รักษ์หนู ด.ต.วรศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมสมาชิก ราย ด.ต.ไวยวิชญ์ ยกทวน เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ นอนรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเมื่อ 25 มกราคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด โดย ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ด.ต.วรานนท์ รักษ์หนู ด.ต.วรศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมสมาชิก ราย ด.ต.ไวยวิชญ์ ยกทวน เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ นอนรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (1)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 5 จาก 13
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง