วันที่ 28 มกราคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด โดย ดร.ไพศาล สุขปัญญา และนายปรีชา กิตติสัตยกุล กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัดเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ แผนการบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการลูกหนี้ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

img_5420
img_5421
img_5423
img_5424
img_5425
img_5426
img_5427
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง