ประวัติสหกรณ์

          สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นด้วยความคิดริเริ่มของบรรดาข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี   มีความคิดเห็นพ้องกันในอันที่จะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น เพื่อให้เป็นสถาบันการเงินอันถาวร  ซึ่งมีความ
มุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจสงวนรายได้ของตนไว้ในวิถี
ทางอันมั่นคงและขจัดปัญหาความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในหมู่ข้าราชการตำรวจ  จึงได้ดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยถือหลักความสมัครใจ หลักประชาธิปไตย หลักความยุติธรรม หลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อจะได้ร่วมกันยกระดับความเป็นอยู่ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น

          สหกรณ์จดทะเบียน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2509  หมายเลขทะเบียนที่ 84/11256 โดยใช้ชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี  จำกัด สำนักงานของสหกรณ์ครั้งแรกได้อาศัยอยู่ในอาคารหลังเก่าของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสมาชิกแรกตั้งจำนวน 160  คน มีทุนเรือนหุ้นครั้งแรก 3,200  หุ้น เป็นเงิน 32,000  บาท บริหารมาด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการและสมาชิก จนสหกรณ์มีฐานะมั่นคง  มีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกเดือนตามลำดับ
ปัจจุบันสำนักงานสหกรณ์ตั้งอยู่ เลขที่ 128/4 หมู่10  ต.วัดประดู่  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ผลการดำเนินงานของสหกรณ์
เจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของมวลสมาชิกและขบวนการสหกรณ์


รางวัลที่ได้รับ

1. ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นสหกรณ์ที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบประจำปี 2550
2. ได้รับการจัดเป็นสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ  ประจำปี 2554 และ ปี 2555
3. ได้รับประกาศเกียรติคุณ คัดเลือกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2554   
4. ได้รับประกาศเกียรติคุณ คัดเลือกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2555
5. ได้รับโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ภาคใต้ ประจำปี 2555 
6. ได้รับโล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ขนาดใหญ่ ประจำปี 2555  ของ ชสอ.
7. ได้รับโล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สนับสนุนการใช้บริการทางธุรกรรมมากที่สุด ประจำปี 2555  ของ ชสอ.
8. ได้รับโล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจดีเด่น ประจำปี 2555 ของ ชสอ.
9. ได้รับคิดเลือกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับจังหวััด ประจำปี 2556
10. ได้รับคิดเลือกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับจังหวััด ประจำปี 2556
11. ได้รับคิดเลือกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557
12. ได้รับสหกรณ์ดีเด่น 100 ปี สหกรณ์ไทย ประจำปี 2558

 

ความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด

 

          ความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด เกิดจากการวางแผนงาน และการดำเนินงานของคณะกรรมการโดยยึด หลักการสหกรณ์ 7 ประการ  และด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “ องค์กรการเงินที่มั่นคง บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม”  มีนโยบายการบริหารงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีระบบ  เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหาร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดสมาชิกเป็นศูนย์กลาง ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ  ซึ่งเป็นที่ยอมรับของมวลสมาชิกและขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ เห็นได้จากการบริหารจัดการที่สมาชิกให้ความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อสหกรณ์ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรการเงินที่มั่นคง  ซึ่งได้มีการรณรงค์ให้สมาชิกมีการออม  และจัดสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิกอย่างทั่วถึง จนนับได้ว่าเป็นสหกรณ์จัดสวัสดิการสูงสุดสหกรณ์หนึ่ง ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย สำเร็จการศึกษา จัดอบรมทางวิชาการให้กับสมาชิกที่จะสอบเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรและโครงการอื่นๆอีกมากมายที่มีประโยชน์กับสมาชิก และได้จัดโครงการสวัสดิการที่ครอบคลุมถึงครอบครัวสมาชิก ซึ่งได้คำนึงถึงเป็นการช่วยเหลือสมาชิก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามหลักการและอุดมการณ์และวิธีการของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก 

          สหกรณ์ มีความเข้มแข็งด้วยพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ บรรดาสมาชิกทั้งหลาย และได้รับคำแนะนำจากสหกรณ์ต่างๆตลอดมา ส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่บรรดาสมาชิก อันเป็นบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตทั้งของสมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไป  จนได้รับรางวัลต่างๆ สหกรณ์ จะรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป

การบริการแก่สมาชิก
1.  การรับฝากเงิน สหกรณ์รับฝากเงิน 3 ประเภท คือ
- เงินฝากออมทรัพย์
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
- เงินฝากประจำ

2. การให้เงินกู้
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
- เงินกู้สามัญทั่วไป
- เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืน
- เงินกู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์
- เงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์
- เงินกู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์
- เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
- เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
- เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น 
- เงินกู้พิเศษ

3. การให้สวัสดิการแก่สมาชิก
- สวัสดิการ ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
- สวัสดิการ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก
- สวัสดิการ กรณีเจ็บป่วย และเสียชีวิต
- สวัสดิการ รับขวัญทายาทใหม่
- สวัสดิการ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา
- สวัสดิการ มงคลสมรสใหม่
- สวัสดิการ เงินสงเคราห์ศพ
- เงินยืม เพื่อมงคลสมรส
- เงินยืม เพื่อฌาปนกิจศพทายาท
- เงินยืม เพื่อการศึกษา
- เงินยืม เพื่ออุปสมบท

 

  
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง