ระเบียบสหกรณ์

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด

1. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก.พ.ศ.2539 pdf [ Download ]
2. การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2547 pdfDownload ]
3. การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2544 pdf [ Download ]
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ  pdf [ Download
5. การรับฝากเงิน พ.ศ.2564 pdf [ Download ]  
6. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2546 pdf [ Download ]
7. การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษาฝึกงาน พ.ศ.2559 pdf [ Download
8. การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2549 pdf [ Download ]
9. กองทุนเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อประโยชน์ของสมาชิก พ.ศ.2551 pdf[ Download ]
10. เงินยืมทดรองจ่ายเพื่อการมงคลสมรส พ.ศ.2553 pdf [ Download ]
11. เงินยืมทดรองจ่ายเพื่อการฌาปนกิจ พ.ศ.2553 pdf [ Download ]
12. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2550 pdf [ Download ]
13. การจ่ายเงินค่ารับรอง พ.ศ.2550 pdf [ Download ]
14. การจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการประชุม พ.ศ.2550 pdf [ Download ]
15. กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ พ.ศ.2563 pdf [ Download ] 
16. การใช้ยานพาหนะของสหกรณ์ พ.ศ.2550 pdf [ Download ]
17. การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2565 pdf [ Download ] 
18. เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2565 pdf [ Download ] 
19. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  พ.ศ.2551 pdf [ Download ]
20. การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2566 pdf [ Download ] update
21. ที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2557 pdf [ Download
22. การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2566 pdf [ Download ] update
23. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  พ.ศ.2551 pdf [ Download ]
24. การให้เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืน พ.ศ.2552 pdf [ Download ]
25. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบฯ พ.ศ.2551 pdf [ Download ]
26. การใช้ทุนสาธารณะประโยชน์ พ.ศ.2562 pdf [ Download
27. ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2553 pdf [ Download ]
28. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสหกรณ์ พ.ศ.2558 pdf [ Download
29. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2557 pdf [ Download ] 
30. ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2566 pdf [ Download ]  update
31. การให้เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน พ.ศ.2551 pdf [ Download ]
32. การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ.2553 pdf [ Download ]
33. การรับเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการศึกษา พ.ศ.2554pdf [ Download ]
34. เงินยืมทดรองจ่ายเพื่อการอุปสมบทและพิธีบวชทางศาสนา พ.ศ.2554 pdf [ Download ]
35. การจ่ายเงินเฉลี่ยคืน พ.ศ.2557  pdf [ Download ]
36. การให้เงินกู้พิเศษ เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น พ.ศ.2564
 pdf [ Download ]  
37. การให้เงินกู้เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2562 pdf [ Download ] 
38. การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกข้าราชการบำนาญ พ.ศ. 2565 pdf [ Download ] 
39. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564 pdf [ Download ] 
40. การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 pdf [ Download ] 
41. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 pdf [ Download ] update
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง