ระเบียบสหกรณ์

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด
 
1. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก.พ.ศ.2539 pdf [ Download ]
2. การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2547 pdfDownload ]
3. การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2544 pdf [ Download ]
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ  pdf [ Download
5. การรับฝากเงิน พ.ศ.2556 pdf [ Download ]
6. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2546 pdf [ Download ]
7. การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษาฝึกงาน พ.ศ.2559 pdf [ Download
8. การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2549 pdf [ Download ]
9. กองทุนเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อประโยชน์ของสมาชิก พ.ศ.2551 pdf[ Download ]
10. เงินยืมทดรองจ่ายเพื่อการมงคลสมรส พ.ศ.2553 pdf [ Download ]
11. เงินยืมทดรองจ่ายเพื่อการฌาปนกิจ พ.ศ.2553 pdf [ Download ]
12. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2550 pdf [ Download ]
13. การจ่ายเงินค่ารับรอง พ.ศ.2550 pdf [ Download ]
14. การจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการประชุม พ.ศ.2550 pdf [ Download ]
15. กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ พ.ศ.2563 pdf [ Download ] 
16. การใช้ยานพาหนะของสหกรณ์ พ.ศ.2550 pdf [ Download ]
17. การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2564 pdf [ Download ] update
18. เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2556 pdf [ Download ]
19. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  พ.ศ.2551 pdf [ Download ]
20. การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2557pdf [ Download ]
      20.1 ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
              pdf [ 
Download ] 
21. ที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2557 pdf [ Download
22. การพัสดุ พ.ศ.2556 pdf [ Download ]
23. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  พ.ศ.2551 pdf [ Download ]
24. การให้เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืน พ.ศ.2552 pdf [ Download ]
25. การให้เงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ พ.ศ.2551 pdf [ Download ]
26. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบฯ พ.ศ.2551 pdf [ Download ]
27. การใช้ทุนสาธารณะประโยชน์ พ.ศ.2562 pdf [ Download
28. ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2553 pdf [ Download ]
29. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสหกรณ์ พ.ศ.2558 pdf [ Download
30. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2557 pdf [ Download ] 
31. ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2564 pdf [ Download ]  update
32. การให้เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน พ.ศ.2551 pdf [ Download ]
33. การให้เงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ พ.ศ.2552 pdf [ Download ]
34. การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ.2553 pdf [ Download ]
35. การรับเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการศึกษา พ.ศ.2554pdf [ Download ]
36. เงินยืมทดรองจ่ายเพื่อการอุปสมบทและพิธีบวชทางศาสนา พ.ศ.2554 pdf [ Download ]
37. การจ่ายเงินเฉลี่ยคืน พ.ศ.2557  pdf [ Download ]
38. การให้เงินกู้พิเศษ เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น พ.ศ.2564
 pdf [ Download ]  update
39. การให้เงินกู้เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2562 pdf [ Download ] 
40. การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกข้าราชการบำนาญ พ.ศ. 2563 pdf [ Download ] 
41. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564 pdf [ Download ] update
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง