หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์

  • หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ pdf1 [ Download ]
การตั้งผู้รับผลประโยชน์ สมาชิกจะทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์เมื่อตนตายนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวข้างต้น เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยเงินอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดง ให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาท ผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง