งบแสดงฐานะการการเงิน (อย่างย่อ)

ประจำปี 2564

 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมกราคม 2564 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมีนาคม 2564 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนเมษายน 2564 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกันยายน 2564 pdf [ Download ]

ประจำปี 2563

 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมกราคม 2563 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนเมษายน 2563 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกันยายน 2563 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 pdf [ Download ]

 

ประจำปี 2562

 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมกราคม 2562 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมีนาคม 2562 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนเมษายน 2562 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกันยายน 2562 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 pdf [ Download ]

 

ประจำปี 2561

 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมีนาคม 2561 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนเมษายน 2561 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกันยายน 2561 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนตุลาคม 2561 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 pdf [ Download ]
 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนธันวาคม 2561 pdf [ Download ]

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง