กรมธรรม์ประกันชีวิต

สหกรณ์ได้จัดให้สมาชิกทำกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม  ไว้ 3 กรมธรรม์ เพื่อเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้สามัญ ตามรายละเอียด ดังนี้

1.กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม 1 จัดทำกับ บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด กรมธรรม์เลขที่ GU 4777 ค่าเบี้ยประกัน 4,500 บาท/ปี
   ทุนประกันชีวิต 600,000.- บาท สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 1,000,001 - 1,500,000 บาท ระยะเวลาการคุ้มครองตั้งแต่
   วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 อายุกรมธรรม์ 1 ปี สมาชิกจ่ายเบี้ยประกันเอง โดยสหกรณ์จะทำการเรียกเก็บ
   เบี้ยประกันชีวิต ตั้งเป็นสัญญา บป เพื่อเรียกเก็บรวมกับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน ซึ่งให้สมาชิกแบ่งจ่าย เป็น 6 งวดๆละ
   750.- บาท(เริ่มหักเงินเรียกเก็บค่าเบี้ยประกัน เดือนกรกฎาคม 2564 สิ้นสุด เดือนธันวาคม 2564)

2.กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม 2 จัดทำกับ บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด กรมธรรม์เลขที่ GU 4971 ค่าเบี้ยประกัน 4,800 บาท/ปี
   ทุนประกันชีวิต 600,000.- บาท สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญตั้งแต่ 1,500,001 – 2,500,000 บาท ระยะเวลาการคุ้มครองตั้งแต่
   วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อายุกรมธรรม์ 1 ปี สมาชิกจ่ายเบี้ยประกันเอง โดยสหกรณ์จะทำการเรียก
   เก็บเบี้ยประกันชีวิต ตั้งเป็นสัญญา บป เพื่อเรียกเก็บรวมกับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน ซึ่งให้สมาชิกแบ่งจ่ายเป็น 6 งวดๆละ
   800 บาท (เริ่มหักเงินเรียกเก็บค่าเบี้ยประกัน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุด เดือนกรกฎาคม 2564)

3.กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม 3 จัดทำกับ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด ค่าเบี้ยประกัน 1,860 บาท/ปี ทุนประกันชีวิต 300,000.บาท
   สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญตั้งแต่ 2,500,001 ขึ้นไป ระยะเวลาการคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง
   วันที่ 31 มกราคม 2565 
อายุกรมธรรม์ 1 ปี สมาชิกจ่ายเบี้ยประกันเอง โดยสหกรณ์จะทำการเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิต
   ตั้งเป็นสัญญา บป เพื่อเรียกเก็บรวมกับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน ซึ่งให้สมาชิกแบ่งจ่ายเป็น 5 งวดๆละ 400 บาท
   (เริ่มหักเงินเรียกเก็บค่าเบี้ยประกัน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุด เดือนมิถุนายน 2564)
    หมายเหตุ   
   บริษัทประกันสามารถปฎิเสธการจ่ายทุนประกันได้ หากสมาชิกมีการเสียชีวิตด้วยโรคร้าย , โรคเรื้อรัง หรือการฆ่าตัวตาย
   ในกรณีที่ทำสัญญาประกันไม่ถึง 1 ปี

 

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง