กรมธรรม์ประกันชีวิต

สหกรณ์ได้จัดให้สมาชิกทำกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม  ไว้ 2 กรมธรรม์ เพื่อเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้สามัญ ตามรายละเอียด ดังนี้

1.  บริษัท FWD. จำกัด  กรมธรรม์เลขที่ GU 4051  เบี้ยประกัน 2,790 บาท / ปี ทุนประกันชีวิต  600,000.- บาท 
    สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญตั้งแต่ 1,000,001 - 1,500,000  บาท ระยะเวลาการคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2561
    ถึงวันที่  6 พฤษภาคม  2562 สมาชิกจ่ายเบี้ยประกันเอง สหกรณ์จะเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิต  รวมกับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน
    ซึ่งให้สมาชิกแบ่งจ่ายเป็น 4 งวดๆละ. 600.- บาท   งวดสุดท้าย 390.-บาท

2.  บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด กรมธรรม์เลขที่  GU4051 เบี้ยประกัน  4,440.-บาท/ปี ทุนประกันชีวิต 600,000. บาท 
     สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญตั้งแต่ 1,500,001 -ขึ้นไป  ระยะเวลาการคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม 61 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 62
     สมาชิกจ่ายเบี้ยประกันเอง สหกรณ์จะเรียกเก็บเบี้ยประกัน รวมกับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน ซึ่งให้สมาชิกแบ่งจ่ายเป็น 5 งวดๆละ 900 บาท และงวดสุดท้าย 840 บาท

 

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง