กรมธรรม์ประกันชีวิต

สหกรณ์ได้จัดให้สมาชิกทำกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม  ไว้ 2 กรมธรรม์ เพื่อเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้สามัญ ตามรายละเอียด ดังนี้

1.  บริษัท FWD. จำกัด  กรมธรรม์เลขที่ GU 4051  เบี้ยประกัน 2,790 บาท / ปี ทุนประกันชีวิต  600,000.- บาท 
    สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญตั้งแต่ 1,000,001 - 1,500,000  บาท ระยะเวลาการคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2561
    ถึงวันที่  6 พฤษภาคม  2562 สมาชิกจ่ายเบี้ยประกันเอง สหกรณ์จะเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิต  รวมกับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน
    ซึ่งให้สมาชิกแบ่งจ่ายเป็น 4 งวดๆละ. 600.- บาท   งวดสุดท้าย 390.-บาท

2.  บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด กรมธรรม์เลขที่  GL 00230 เบี้ยประกัน  2,700 บาท/ปี ทุนประกันชีวิต 600,000. บาท 
     สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญตั้งแต่ 1,500,001 - 2,000,000  บาท  ระยะเวลาการคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 30 ธันวาคม 60 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 61
     สมาชิกจ่ายเบี้ยประกันเอง สหกรณ์จะเรียกเก็บเบี้ยประกัน รวมกับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน ซึ่งให้สมาชิกแบ่งจ่ายเป็น 4 งวดๆละ 600 บาท งวดสุดท้าย 300 บาท

 

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง