กรมธรรม์ประกันชีวิต

สหกรณ์ได้จัดให้สมาชิกทำกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม  ไว้ 3 กรมธรรม์ เพื่อเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้สามัญ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม 1 จัดทำกับ บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด ค่าเบี้ยประกัน 4,848 บาท/ปี
    ทุนประกันชีวิต 600,000.- บาท สำหรับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ ตั้งแต่ 1,000,001 - 1,500,000 บาท ระยะเวลาการคุ้มครองตั้งแต่
    วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 อายุกรมธรรม์ 1 ปี สมาชิกจ่ายเบี้ยประกันเอง โดยสหกรณ์จะทำการ
    เรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิต ตั้งเป็นสัญญา บป. เพื่อเรียกเก็บรวมกับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน ซึ่งให้สมาชิกแบ่งจ่าย
    เป็น 6 งวดๆละ 810.- บาท (เริ่มหักเงินเรียกเก็บค่าเบี้ยประกัน เดือนมิถุนายน 2566 สิ้นสุด เดือน พฤศจิกายน 2566)

2.กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม 2 จัดทำกับบริษัทฟิลลิฟประกันชีวิต จำกัด กรมธรรม์เลขที่ 101-65/00004 ค่าเบี้ยประกัน 3,840 บาท/ปี
   ทุนประกันชีวิต 600,000.- บาท สำหรับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ ตั้งแต่ 1,500,001 – 2,500,000 บาท ระยะเวลาการคุ้มครอง
   ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อายุกรมธรรม์ 1 ปี สมาชิกจ่ายเบี้ยประกันเอง
   โดยสหกรณ์จะทำการเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิต ตั้งเป็นสัญญา บป เพื่อเรียกเก็บรวมกับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน
   ซึ่งให้สมาชิกแบ่งจ่ายเป็น 6 งวดๆละ  640 บาท (เริ่มหักเงินเรียกเก็บค่าเบี้ยประกัน เดือนกุมภาพันธ์ สิ้นสุด เดือนกรกฎาคม 2566)

 
3.กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม 3 จัดทำกับ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด ค่าเบี้ยประกัน 1,719  บาท/ปี
   ทุนประกันชีวิต 300,000.บาท สำหรับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ ตั้งแต่ 2,500,001 ขึ้นไป ระยะเวลาการคุ้มครอง
   ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567 อายุกรมธรรม์ 1 ปี สมาชิกจ่ายเบี้ยประกันเอง
   โดยสหกรณ์จะทำการเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิต ตั้งเป็นสัญญา บป เพื่อเรียกเก็บรวมกับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน
   ซึ่งให้สมาชิกแบ่งจ่ายเป็น 3 งวดๆละ 580 บาท (เริ่มหักเงินเรียกเก็บค่าเบี้ยประกัน เดือนมีนาคม 2566
   สิ้นสุด เดือนพฤษภาคม 2566)
 
หมายเหตุ   
บริษัทประกันสามารถปฎิเสธการจ่ายทุนประกันได้ หากสมาชิกมีการเสียชีวิตด้วยโรคร้าย , โรคเรื้อรัง
หรือการฆ่าตัวตายในกรณีที่ทำสัญญาประกันไม่ถึง 1 ปี

 

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง