กรมธรรม์ประกันชีวิต

สหกรณ์ได้จัดให้สมาชิกทำกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม  ไว้ 2 กรมธรรม์ เพื่อเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้สามัญ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด  กรมธรรม์เลขที่ GU 4051  เบี้ยประกัน 4,440 บาท / ปี ทุนประกันชีวิต  600,000.- บาท
    สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญตั้งแต่ 1,000,001 - 1,500,000  บาท ระยะเวลาการคุ้มครอง
ตั้งแต่วันที่
    6 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่  5 พฤษภาคม  2563 สมาชิกจ่ายเบี้ยประกันเอง สหกรณ์จะเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิต
    รวมกับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน ซึ่งให้สมาชิกแบ่งจ่ายเป็น 4 งวดๆละ. 900.- บาท งวดสุดท้าย 840.-บาท

2. บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด กรมธรรม์เลขที่  GU4051 เบี้ยประกัน  4,440.-บาท/ปี ทุนประกันชีวิต
    600,000. บาท สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญตั้งแต่ 1,500,001 -ขึ้นไป  ระยะเวลาการคุ้มครองตั้งแต่วันที่
    31 ธันวาคม 61 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 62 สมาชิกจ่ายเบี้ยประกันเอง สหกรณ์จะเรียกเก็บเบี้ยประกัน รวมกับ
    ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน ซึ่งให้สมาชิกแบ่งจ่ายเป็น 4 งวดๆละ 900 บาท และงวดสุดท้าย 840 บาท

3.  บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด กรมธรรม์เลขที่  GU...... เบี้ยประกัน  2,010.-บาท/ปี ทุนประกันชีวิต
    300,000. บาท สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญตั้งแต่ 2,500,001 -ขึ้นไป  ระยะเวลาการคุ้มครองตั้งแต่
    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 62 อายุกรมธรรม์ 1 ปี สมาชิกจ่ายเบี้ยประกันเอง สหกรณ์จะเรียกเก็บเบี้ยประกันในปีถัดไป
    รวมกับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน

 

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง