เจ้าหน้าที่สหกรณ์

............................................................            ..


ประทักษ์ เพชรวารินทร์

ผู้จัดการ
Tel : 0 7720 1164-5 ต่อ 15

 

 

ปัญจรัตน์  นาคบำรุง
รองผู้จัดการ
Tel : 077-201164-5 ต่อ 12
   

รัตนา  วิเศษวงศ์
รองผู้จัดการ
Tel : 077-201164-5 ต่อ 14

   
วรรณดี  ทองสง่า
หัวหน้าธุรการ
Tel : 077-201164-5 ต่อ 17
  ธนันท์กาญจน์ มากเกลี้ยง 
หัวหน้าบัญชี
Tel : 077-201164-5 ต่อ 16
 

alt

 

อริศรา  วงศ์คช
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Tel : 077-201164-5 ต่อ 3

  สุภาภรณ์  ขำสุข
เจ้าหน้าที่การเงิน
Tel : 077-201164-5 ต่อ 12
กรษิรักษ์   จันทรวิชิต
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
Tel : 077-201164-5 ต่อ 11
  alt
ณิชาอร  เพชรอาวุธ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
Tel : 077-201164-5 ต่อ 11
  ฐานพัฒน์  จันทร์ทอง
เจ้าหน้าที่ทั้วไป
Tel : 077-201164-5 ต่อ 13
สุวัฒน์  ศรีประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

Tel : 077-201164-5 ต่อ 17
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง