ข้อบังคับสหกรณ์

  • ข้อบังคับ ฉบับใหม่ พ.ศ.2554 pdf [ Download ]

  • ข้อบังคับ (ฉบับที่ 2) แก้ไขปี 2555 pdf Download ]

  • ข้อบังคับ (ฉบับที่ 3) แก้ไขปี 2557 pdf Download ]

  • ข้อบังคับ (ฉบับที่ 4) แก้ไขปี 2558 pdf Download ]

  • ข้อบังคับ (ฉบับที่ 5) แก้ไขปี 2559 pdf Download ]

  • ข้อบังคับ (ฉบับที่ 6) แก้ไขปี 2560 pdf Download ]

  • ข้อบังคับ (ฉบับที่ 7) แก้ไขปี 2563 pdf Download ]

  • ข้อบังคับ พ.ศ. 2564 pdf Download ]

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง