คำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้น

หนังสือเปลี่ยนแปลงส่งค่าหุ้น pdf1 [ Download ]

 • สมาชิกผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นรายเดือน ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ก่อนวันที่ 12 ของเดือน หากแจ้งหลังจากนั้น
  จะเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นในเดือนถัดไป
 • การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของเงินได้รายเดือนของตน หากจำนวนเงิน
  ที่คำนวณได้มีเศษของสิบบาทให้ปัดเศษนั้นทิ้งคงเหลือจำนวนเงินค่าหุ้นรายเดือนเป็นหน่วยของสิบบาท แต่จะถือหุ้นเกินกว่าหนึ่งในห้า
  ของจำนวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้
 • สมาชิกที่ประสงค์จะขอซื้อหุ้นเพิ่ม  นอกจากซื้อเป็นรายเดือนแล้ว  ต้องยื่นคำขอหนังสือ  และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
  ถึงการดำเนินกิจการของสหกรณ์แล้วอาจไม่อนุญาตให้ซื้อหุ้นเพิ่มหรือซื้อตามจำนวนที่คณะกรรมการดำเนินการอนุญาตได้
 • เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึง เงินเดือน  เงินเพิ่มค่าครองชีพ  หรือเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน  หรือค่าจ้างประจำ
  ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึง  บำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
  การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องชำระค่าหุ้นแรกเข้าอย่างน้อย 200 หุ้น เป็นเงิน 2,000 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ และจะต้องชำระค่าหุ้นรายปีไม่น้อยกว่าปีละ 1,200 บาท
 • การชำระค่าหุ้นรายเดือน  การชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้น  ให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือน
  ประจำเดือนนั้น ทุกเดือน เว้นแต่สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญให้ชำระค่าหุ้นภายในวันสิ้นเดือน
 • เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือ  และคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้
  ไม่สามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนได้  โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิก

  นั้นมิต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรได้
 • ในการชำระค่าหุ้น  สมาชิกจะนำค่าหุ้นหักลบกลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้  และสมาชิกมีความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้
  ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
 • ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด  ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น
 • การงดส่งค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกจะงดส่งค่าหุ้นรายเดือนมิได้  เว้นแต่มีเหตุตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ  6  วรรค 2  หรือตามข้อ  49
 • การแจ้งยอดจำนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชี

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง