รับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี  2557

 • สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินกู้ และเงินฝาก..............................................................
 • สวัสดิการและกองทุนเพื่อสมาชิก.........................................................................
 • สหกรณ์เปิดรับสมาชิกสมทบ...............................................................................
 •  

  ... .

  ..................

  ......  .. ........

  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557  ด.ต.ถานันเดช ชัยสงคราม ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
  เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี  2557
  จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
  ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ณ ท้องสนามหลวง

  เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม 2557  คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่  ผู้ตรวจสอบกิจการฯ  และเจ้าหน้าที่นักวิชาการปฏิบัติการ
  สำหนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ประเทศไทย จำกัด

  เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม 2557  คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่  ผู้ตรวจสอบกิจการฯ  และเจ้าหน้าที่นักวิชาการปฏิบัติการ
  สำหนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557    คณะผู้อำนวยการจัดตั้งสหกรณ์ฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์   และนักวิชาการจากสำนักงาน
  สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมกิจการ และเตรียมความพร้อมในการข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติ
  คุณ สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 จาก
  สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการ
  พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราาฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการระดมเงินฝาก ระดมทุนเรือนหุ้นเพื่อจัดหาเงินทุน
  เพื่อมาดำเนินงานของสหกรณ์ให้เพิ่มสูงขึ้นจ ากการร่วมมือร่วมใจของสมาชิกเพื่อลดการพึ่งพิงเงินทุนจากแหล่งภาย
  นอกที่มีภาระดอกเบี้ยสูง รวมถึงรณรงค์ให้สมาชิกมีการ
  ออมและสะสมเงินหุ้น ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าภสถาบันการ
  เงินอื่นๆ
  ตามแผนงานโครงการประจำปี 2557.............................................................................................................

  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราาฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานสมาชิก
  ตามแผนงานโครงการประจำปี 2557  ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
  .........................

  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ด.ต.ถานันเดช  ชัยสงคราม ประธานกรรมการฯรับโล่ประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์
  ดีเด่นระดับภาคใต้ ประจำปี  2556/2557    จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน  สินธวานนท์
  องคมนตรี ณ ห้องประชุม
  รอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี....................................................................................

  26 กุมภาพันธ์ 2557คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานีจำกัด ร่วมทำพิธีวางพานพุ่ม
  ถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และรับประกาศนียบัตร
  .........
  "สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค" จาก พลตรี ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก สุราษฎร์ธานีซึ่งเป็น
  ประธานในพิธี

  เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2557 คณะกรรมการตรวจประเมินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ 
  ประจำปี 2556/2557 พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดเข้าตรวจผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับภาค

  คณะกรรมการอำนวยการได้ประชุมและเจ้าหน้าที่ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้รับนโยบายการบริหาร
  ของคณะกรรมการไปปฏิบัติให้ตรงตามระเบียบ ข้อบังคั บและเป้าหมาย  ที่วางไว้
  และเพื่อแลกเปลี่ยนเสนอแนะ...
  ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์เป็นไปในทางเดียวกัน.........................................

  คณะกรรมการและผู้จัดการ ได้มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557 แก่ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556  คณะผู้บริหารธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และผู้จัดการธนาคารออมสิน
  สาขาสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมการบริหารกิจการของสหกรณ์และอวยพรปีใหม่ แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
  ......
  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด............................................................................................................

  ตามที่สหกรณ์ได้มีมติขยายวงเงินกู้สามัญสูงสุดไม่เกิน 2,300,000.- บาท  และขยายวงเงินกู้พิเศษใช้หลักทรัพย์
  ค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 5,000,000.- บาท โดยให้สมาชิกสามารถยื่นกู้ได้  ตั้งแต่วันที่
  2 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป 
  คณะกรรมการเงินกู้ชุดที่ 49 จึงได้พิจารณาเงินกู้ให้สมาชิกสัปดาห์
  แรกเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556  ยอดเงินกู้รวม
  จำนวน 502,553,000.-บาท.
  ..................................................................................................................................

  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 พ.ต.อ.ชโยดม จิตตวิโรจน์ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ร่วมทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระ
  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด

  เมื่อวันที่ 23.03.56 สหกรณ์ประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเพื่อเสวนาปัญหาการหักเงิน
  ได้รายเดือนของสมาชิกส่งชำระหุ้น-หนี้ สหกรณ์ ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสุราาฎร์ํธานี

  เมื่อวันที่  9 มีนาคม 2556 พ.ต.อ.ชโยดม จินตวิโรจน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎรํธานีได้ให้เกียรติเป็น
  ประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมสมาชิกและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ประจำปี 2556 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง
  จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก  อาจารย์วัลลภ  สุขมี เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของสมาชิก
  และ หลักการณ์
  อุดมการณ์ และวิธีการณ์ของสหกรณ์.............................................................................................

  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 คณะอาจารย์นึกศึกษาวิทยาเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556   ด.ต.ถานันเดช ชัยสงคราม ประธานกรรมการ พร้อม คณะกรรมการ ผู้จัดการ
  และเจ้าหน้าที่  ได้เยี่ยมชมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย อ.วิภาวดี  จ.สุราษฎร์ธานี   และ
  มอบคอมพิวเตอร์มูลค่า 100,000.-บาท เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน  และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน
  แก่นักเรียน ตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์และสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
  ตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งกำหนดไว้ทั้งหมด 4 โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555  ท่าน เชาวฤทธิ์  ประเสริฐ์สกุล  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อม
  คณะผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ คุณสมพร รัตนะ  คุณมานะ สุบรรณ เยี่ยมชม กิจการผลการดำเนินงาน

   

   

  ด.ต.ถานันเดช  ชัยสงคราม
  ประธานกรรมการ
  081-5350601

  เข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูล

   
   
  รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
  แห่งชาติ ประจำปี 2557
   
  รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
  ระดับภาคใต้ ปี 2557
   
  รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
  ระดับภาคใต้ ปี 2556
   
  รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
  ระดับภาคใต้ ปี 2555
   
  รางวัล สหกรณ์ที่สร้างชื่อเสียง
  ให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
  ตำรวจ จาก ชสอ.ตร
   
  รางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์
  ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
  และสังคมดีเด่นประจำปี 2555
   

  รางวัลสนับสนุนใช้บริการดีเด่น
  ของ ชสอ.ประจำปี 2555
  รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
  ของ ชสอ.ประจำปี 2555
   
  สหกรณ์ดีเด่น
  ระดับจังหวัด ปี 2554
   
  สหกรณ์ต้นแบบ ปี 2550
   

   

  อากาศวันนี้

  กรมส่งเสริมสหกรณ์

  กรกฎาคม   2557
   จ อ พพฤ ศ สอา
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031   

  mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter