บุคลากรดีเด่น

บุคลากรดีเด่น เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564

     

 

 

 

 

 

 

ด.ต.จิรศักดิ์  เรืองเวช
กรรมการ
 
น.ส.ธนันท์กาญจน์  มากเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่
     
 
 
 
 
ร.ต.อ.หญิงนันทพร เวชสิทธิ์
สมาชิก
 

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง