ภาพกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลวัดประดู่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลวัดประดู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลวัดประดู่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลวัดประดู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยช (23)
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี  ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (52)
วันที่ 18 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง“การดำรงชีวิตประจำวันในวัยเกษียณ”โดยได้มี ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง รองประธานกรรมการ ชสอ, ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ วันที่ 18 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง“การดำรงชีวิตประจำวันในวัยเกษียณ”โดยได้มี ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง รองประธานกรรมการ ชสอ, ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  (22)
วันที่ 17 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดโครงการอบรมสมาชิกใหม่และสมาชิกที่ยังไม่ผ่านการอบรม ประจำปี 2565 โดยมี ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากวิทยากร นายธีรยุทธ ชุมนวลวันที่ 17 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดโครงการอบรมสมาชิกใหม่และสมาชิกที่ยังไม่ผ่านการอบรม ประจำปี 2565 โดยมี ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากวิทยากร นายธีรยุทธ ชุมนวล (16)
วันที่ 10 มีนาคม 2565  พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ปรึกษา และ ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ได้ร่วมมอบอุปกรณ์การปฎิบัติงาน ในกิจกรรมโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตวันที่ 10 มีนาคม 2565 พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ปรึกษา และ ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ได้ร่วมมอบอุปกรณ์การปฎิบัติงาน ในกิจกรรมโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต (12)
17 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด มอบสวัสดิการช่วยเหลือบุตรสมาชิกตามโครงการช่วยเหลือเด็กพิเศษ ประจำปี 2565 จำนวน 17 ราย17 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด มอบสวัสดิการช่วยเหลือบุตรสมาชิกตามโครงการช่วยเหลือเด็กพิเศษ ประจำปี 2565 จำนวน 17 ราย (9)
วันนี้ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ข้าราชการตำรวจบำนาญวันนี้ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ข้าราชการตำรวจบำนาญ (16)
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ โรงแรมบรรจงบุรี และสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ โรงแรมบรรจงบุรี และสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (36)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตรสมาชิกซึ่งเป็นเด็กพิเศษ และสิ่งของจำเป็น ตามโครงการฯ ประจำปี 2564สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตรสมาชิกซึ่งเป็นเด็กพิเศษ และสิ่งของจำเป็น ตามโครงการฯ ประจำปี 2564 (12)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดทำโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานี เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดทำโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานี เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (33)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 13
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง