ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตรสมาชิกซึ่งเป็นเด็กพิเศษ และสิ่งของจำเป็น ตามโครงการฯ ประจำปี 2564สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตรสมาชิกซึ่งเป็นเด็กพิเศษ และสิ่งของจำเป็น ตามโครงการฯ ประจำปี 2564 (12)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดทำโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานี เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดทำโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานี เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (33)
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธาน และคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกทั้งส่วนของสหกรณ์และธนาคารออมสิน ร่วมกันประชุมเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อให้สมาชิกและครอบครัววันที่ 10 มิถุนายน 2564 ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธาน และคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกทั้งส่วนของสหกรณ์และธนาคารออมสิน ร่วมกันประชุมเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อให้สมาชิกและครอบครัว (12)
 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ ปีนี้ครบรอบ 105 ปีสหกรณ์ไทย ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันรำลึกถึงพระบิดาสหกรณ์ และทำบุญอุทิศบุญกุศล 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ ปีนี้ครบรอบ 105 ปีสหกรณ์ไทย ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันรำลึกถึงพระบิดาสหกรณ์ และทำบุญอุทิศบุญกุศล  (17)
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการแล้ว ณ ห้องประชุม 2 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการแล้ว ณ ห้องประชุม 2 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (16)
วันที่ 28 มกราคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด โดย ดร.ไพศาล สุขปัญญา และนายปรีชา กิตติสัตยกุล กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัดเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ แผนการบริหารความเสี่ยง วันที่ 28 มกราคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด โดย ดร.ไพศาล สุขปัญญา และนายปรีชา กิตติสัตยกุล กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัดเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ แผนการบริหารความเสี่ยง  (7)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกะณะ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกะณะ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (56)
วันที่ 21 กันยายน 2562 สหกรณ์ได้จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการ  ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.อภิชาติ  บุญศรีโรจน์  ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันที่ 21 กันยายน 2562 สหกรณ์ได้จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ (12)
วันที่ 14 กันยายน 2562 สหกรณ์ได้จัดโครงการอบรมสมาชิกและสมาชิกใหม่  ซึ่งได้รับเกียรติ จาก นายมานะ สุบรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยายในหัวข้อ  อุดมการณ์  วิธีการ และหลักการสหกรณ์  บทบาทและหน้าที่ของตนเองวันที่ 14 กันยายน 2562 สหกรณ์ได้จัดโครงการอบรมสมาชิกและสมาชิกใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติ จาก นายมานะ สุบรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยายในหัวข้อ อุดมการณ์ วิธีการ และหลักการสหกรณ์ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง (11)
วันที่ 9 เมษายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดทำโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีวันที่ 9 เมษายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดทำโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานี (12)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 13
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง