ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด จัดโครงการอบรมสมาชิกและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย เพื่อให้สมาชิกได้รู้ถึง อุดมการณ์ หลัก การ และวิธีการสหกรณ์ และรับฟังปัญหาและความต้องการของสมาชิกวันที่ 8 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด จัดโครงการอบรมสมาชิกและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย เพื่อให้สมาชิกได้รู้ถึง อุดมการณ์ หลัก การ และวิธีการสหกรณ์ และรับฟังปัญหาและความต้องการของสมาชิก (14)
วันที่ 26 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการวันที่ 26 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการ (25)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย ท่านสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ในโอกาสมาศึกษาดูงาน เยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย ท่านสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ในโอกาสมาศึกษาดูงาน เยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (10)
วันที่ 6 เมษายน 2561 ช่วงเช้า สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด นำโดย ท่านอัมพร ฉันทรัตน์ ประธานและคณะ มาเยี่ยมชม แนะนำแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างสหกรณ์ วันที่ 6 เมษายน 2561 ช่วงเช้า สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด นำโดย ท่านอัมพร ฉันทรัตน์ ประธานและคณะ มาเยี่ยมชม แนะนำแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างสหกรณ์  (11)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สหกรณ์ทุกภาคส่วน และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด จัดกิจกรรมเนื่องในงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561”วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สหกรณ์ทุกภาคส่วน และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด จัดกิจกรรมเนื่องในงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561” (29)
วันที่ 1 ก.พ.61 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้มอบอุปกรณ์การปฎิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจ ทุกสถานี ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฎิบัติงานของข้าราชการตำรวจวันที่ 1 ก.พ.61 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้มอบอุปกรณ์การปฎิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจ ทุกสถานี ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฎิบัติงานของข้าราชการตำรวจ (20)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (68)
วันที่13 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด รับการตรวจประเมินตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เป็นครั้งที่ 2 จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด รับการตรวจประเมินตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เป็นครั้งที่ 2 จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (12)
วันที่ 9 กันยายน 2560 สหกรณ์ได้จัดโครงการอบรมสมาชิกและสมาชิกใหม่ประจำปี 2560วันที่ 9 กันยายน 2560 สหกรณ์ได้จัดโครงการอบรมสมาชิกและสมาชิกใหม่ประจำปี 2560 (12)
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่สมาชิก ในเรื่องการขับขี่รถบนท้องถนนให้เกิดความปลอดภัยและถูกกฎจราจร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่สมาชิก ในเรื่องการขับขี่รถบนท้องถนนให้เกิดความปลอดภัยและถูกกฎจราจร  (23)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 11
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง