ภาพกิจกรรม
 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ ปีนี้ครบรอบ 105 ปีสหกรณ์ไทย ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันรำลึกถึงพระบิดาสหกรณ์ และทำบุญอุทิศบุญกุศล 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ ปีนี้ครบรอบ 105 ปีสหกรณ์ไทย ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันรำลึกถึงพระบิดาสหกรณ์ และทำบุญอุทิศบุญกุศล  (17)
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการแล้ว ณ ห้องประชุม 2 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการแล้ว ณ ห้องประชุม 2 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (16)
วันที่ 28 มกราคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด โดย ดร.ไพศาล สุขปัญญา และนายปรีชา กิตติสัตยกุล กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัดเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ แผนการบริหารความเสี่ยง วันที่ 28 มกราคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด โดย ดร.ไพศาล สุขปัญญา และนายปรีชา กิตติสัตยกุล กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัดเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ แผนการบริหารความเสี่ยง  (7)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกะณะ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกะณะ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (56)
วันที่ 21 กันยายน 2562 สหกรณ์ได้จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันที่ 21 กันยายน 2562 สหกรณ์ได้จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ (12)
วันที่ 14 กันยายน 2562 สหกรณ์ได้จัดโครงการอบรมสมาชิกและสมาชิกใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติ จาก นายมานะ สุบรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยายในหัวข้อ อุดมการณ์ วิธีการ และหลักการสหกรณ์ บทบาทและหน้าที่ของตนเองวันที่ 14 กันยายน 2562 สหกรณ์ได้จัดโครงการอบรมสมาชิกและสมาชิกใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติ จาก นายมานะ สุบรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยายในหัวข้อ อุดมการณ์ วิธีการ และหลักการสหกรณ์ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง (11)
วันที่ 9 เมษายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดทำโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีวันที่ 9 เมษายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดทำโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานี (12)
วันที่ 26 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ให้การต้อนรับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นวันที่ 26 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ให้การต้อนรับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (19)
วันที่ 8 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ด้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ.สหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง  และมติคณะกรรมการวันที่ 8 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ด้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ.สหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะกรรมการ (26)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับสหกรณ์ทุกภาคส่วน และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในงาน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับสหกรณ์ทุกภาคส่วน และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562" (51)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 12
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง