คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54

ด.ต.กษิดิ์เดช วิชัยดิษฐ์
ประธานกรรมการ
Tel : 081-9794495
    alt    
 
พ.ต.ท.ธงชัย ทองใหญ่
รองประธานกรรมการ
Tel: 089-7249412
 

ด.ต.สัญชัย  สุขใส
รองประธานกรรมการ
Tel :  087-2661842

   

ด.ต.กฤษฎา  เตวิชชะนนท์
เลขานุการ
Tel : 081-5973603

 

 

alt

   
  ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอี่ยม
เหรัญญิก
Tel: 085-7883024
  ด.ต.ธเนศ พงศ์จันทร์เสถียร
กรรมการ

Tel : 083-5900723
   

ด.ต.สุริยะ  ด้วงคง
กรรมการ

Tel: 098-5363444

  alt       alt
 

ร.ต.อ.หญิงปรีดา  อินนุ่น
กรรมการ
Tel: 089-7285511

 
ร.ต.อ.ฉลอง อิ่มมาก
กรรมการ
Tel: 089-5944157
   

ด.ต.สุรชัย  สุทธิช่วย
กรรมการ

Tel: 086-9479950

     
     
     
ด.ต.จิรศักดิ์ เรืองเวช
กรรมการ
Tel: 081-0816801
     

 

 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง