คณะกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 58

ร.ต.อ.สุวิทย์  มากด้วง
ประธานกรรมการ
Tel : 086-594-3113
 
         
 
ร.ต.ต.สุรชัย สุทธิช่วย
รองประธานกรรมการ
Tel :  086-947-9950
 
       
ร.ต.อ.นฤคม คุ่ยยกสุย
รองประธานกรรมการ
Tel: 091-953-9455
 
    alt    
 
ร.ต.อ.หญิงลภัส บุญเรือง
เหรัญญิก
Tel: 082-287-8992
 
ร.ต.ต.ธเนศ  พงศ์จันทร์เสถียร
เลขานุการ
Tel: 083-590-0723
   

ร.ต.ท.วรานนท์ รักษ์หนู
กรรมการ
Tel: 097-296-2449

 

 

   
  ด.ต.สุริยะ  ด้วงคง
กรรมการ
Tel: 098-539-3444
  ด.ต.อรุณ  เกิดแก้ว
กรรมการ
Tel :  088-752-4498
 
   
ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอี่ยม
กรรมการ
Tel: 085-788-3024
 
       
  ร.ต.อ.สมโชค  ไทรแก้ว
กรรมการ
Tel: 086-593-7475
  ร.ต.อ.หญิงอังคณา  ดีดวง
กรรมการ
Tel: 087-461-4769
   

ด.ต.วรศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง
กรรมการ
Tel : 081-978-7227

   
   
  พ.ต.ต.ทรงศักดิ์  ทองพันธ์
กรรมการ
Tel: 081-536-1493
 
 
ด.ต.สัญชัย  สุขใส
กรรมการ
Tel: 087-266-1842
    ร.ต.ต.กฤษฎา  เตวิชชะนนท์
กรรมการ
Tel: 081-597-3603

 

 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง