คณะกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 56

ร.ต.อ.สุวิทย์  มากด้วง
ประธานกรรมการ
Tel : 086-594-3113
 
  alt       alt
 
ร.ต.ต.วรานนท์ รักษ์หนู
รองประธานกรรมการ
Tel: 097-296-2449
 

ด.ต.จิรศักดิ์ เรืองเวช
รองประธานกรรมการ
Tel :  081-081-6801

   

ร.ต.อ.หญิงลภัส บุญเรือง
เหรัญญิก
Tel: 082-287-8992

 

 

alt

    alt
  ด.ต.วรศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง
เลขานุการ
Tel : 081-978-7227
 
  พ.ต.ท.ธงชัย ทองใหญ่
กรรมการ
Tel : 089-724-9412

 
   
ด.ต.กฤษฏา เตวิชชะนนท์
กรรมการ
Tel: 081-597-3603
 
  alt   alt     alt
 
ด.ต.อรุณ เกิดแก้ว
กรรมการ
Tel: 088-752-4498
 
ด.ต.ธเนศ  พงศ์จันทร์เสถียร
กรรมการ
Tel: 083-590-0723
   

ด.ต.สุริยะ  ด้วงคง
กรรมการ
Tel: 098-539-3444

  alt  
 
     
  ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอี่ยม
กรรมการ
Tel: 085-788-3024
 
 
 
     

 

 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง