คณะกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57

ร.ต.อ.สุวิทย์  มากด้วง
ประธานกรรมการ
Tel : 086-594-3113
 
  alt        
 
ร.ต.ต.ธเนศ  พงศ์จันทร์เสถียร
รองประธานกรรมการ
Tel: 083-590-0723
 
        ด.ต.วรศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง
รองประธานกรรมการ
Tel : 081-978-7227
 
       
 
ร.ต.ท.วรานนท์ รักษ์หนู
เหรัญญิก
Tel: 097-296-2449
 

ร.ต.ต.สุรชัย สุทธิช่วย
เลขานุการ
Tel :  086-947-9950

   

พ.ต.ท.ธงชัย ทองใหญ่
กรรมการ
Tel : 089-724-9412

 

 

   
  ด.ต.สุริยะ  ด้วงคง
กรรมการ
Tel: 098-539-3444
  ด.ต.จิรศักดิ์ เรืองเวช
กรรมการ
Tel :  081-081-6801
 
   
ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอี่ยม
กรรมการ
Tel: 085-788-3024
 
         
  ร.ต.อ.หญิงลภัส บุญเรือง
กรรมการ
Tel: 082-287-8992
       

ร.ต.อ.นฤคม คุ่ยยกสุย
กรรมการ
Tel: 088-444-0837

     
 
     
 
 
 
 
     

 

 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง