ภาพกิจกรรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (41)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฏร์ธานี จำกัด พร้อมด้วยบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับชำระเงินสหกรณ์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฏร์ธานี จำกัด พร้อมด้วยบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับชำระเงินสหกรณ์ (22)
เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ (22)
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด จัดโครงการอบรมสมาชิก ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด จัดโครงการอบรมสมาชิก ประจำปี 2558  (17)
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 (19)
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ได้มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ ATM ของสหกรณ์ออมทรัพย์ และการใช้ ATMเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ได้มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ ATM ของสหกรณ์ออมทรัพย์ และการใช้ ATM (14)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการ (18)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี จำกัด เข้าเยี่ยมชม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารงาน การจัดสวัสดิการ เพื่อนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ต่อไปเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี จำกัด เข้าเยี่ยมชม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารงาน การจัดสวัสดิการ เพื่อนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ต่อไป (11)
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558  คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าเยี่ยมชม  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารงาน การจัดสวัสดิการ เพื่อนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ต่อไปเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าเยี่ยมชม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารงาน การจัดสวัสดิการ เพื่อนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ต่อไป (8)
วันที่ 4 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ศึกษาความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ที่ได้รับรางวัลพระราชทานสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2557วันที่ 4 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ศึกษาความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ที่ได้รับรางวัลพระราชทานสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2557 (7)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 6 จาก 13
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง