ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ  เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน (10)
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จำกัด และคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จำกัด และคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  (11)
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด และผู้จัดการ ธนาคารแลนด์แอนเฮาส์ เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับทางสถาบันการเงิน และจัดหาแห่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด และผู้จัดการ ธนาคารแลนด์แอนเฮาส์ เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับทางสถาบันการเงิน และจัดหาแห่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ  (5)
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557   สหกรณ์ได้จัดเสวนาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยของสหกรณ์ ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย หรือผู้แทน ได้รับทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.สหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง  และมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 สหกรณ์ได้จัดเสวนาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยของสหกรณ์ ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย หรือผู้แทน ได้รับทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.สหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะกรรมการ  (15)
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดการในจังหวัดชุมพร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ตามโครงการ “ศึกษาดูงานการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น”เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดการในจังหวัดชุมพร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ตามโครงการ “ศึกษาดูงานการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น” (7)
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการฯ และเจ้าหน้าที่นักวิชาการปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัดคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการฯ และเจ้าหน้าที่นักวิชาการปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด (19)
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการฯ และเจ้าหน้าที่นักวิชาการปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการฯ และเจ้าหน้าที่นักวิชาการปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (18)
ด.ต.ถานันเดช ชัยสงคราม ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญด.ต.ถานันเดช ชัยสงคราม ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (50)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 คณะผู้อำนวยการจัดตั้งสหกรณ์ฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์  และนักวิชาการจากสำนักงาน สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมกิจการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 คณะผู้อำนวยการจัดตั้งสหกรณ์ฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และนักวิชาการจากสำนักงาน สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมกิจการ (14)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราาฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการระดมเงินฝาก ระดมทุนเรือนหุ้นเพื่อจัดหาเงินทุน เพื่อมาดำเนินงานของสหกรณ์ให้เพิ่มสูงขึ้นจ ากการร่วมมือร่วมใจของสมาชิกเพื่อลดการพึ่งพิงเงินทุนจากแหล่งภายนอกที่มีภาระดอกเบี้ยสูง รวมถึงรณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราาฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการระดมเงินฝาก ระดมทุนเรือนหุ้นเพื่อจัดหาเงินทุน เพื่อมาดำเนินงานของสหกรณ์ให้เพิ่มสูงขึ้นจ ากการร่วมมือร่วมใจของสมาชิกเพื่อลดการพึ่งพิงเงินทุนจากแหล่งภายนอกที่มีภาระดอกเบี้ยสูง รวมถึงรณรงค์ให้สมาชิก (20)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 6 จาก 11
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง