วันที่ 1 ก.พ.61  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด โดย ร.ต.อ.สุวิทย์  มากด้วง ประธานกรรมการ คณะกรรมการชุดที่ 53 และฝ่ายจัดการ ได้มอบอุปกรณ์การปฎิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจ ทุกสถานี ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฎิบัติงานของข้าราชการตำรวจ  ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  จำนวน 1,000,000.-บาท  และนำมาจัดซื้ออุปกรณ์การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ของตำรวจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีสมาชิกอยู่ จำนวน  38 หน่วย  โดยเฉลี่ยตามจำนวนสมาชิก ส่วนอุปกรณ์ที่ได้มอบให้ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องโทรสาร ทีวี LCD/LED  เครื่องทำลายเอกสาร เสื้อสะท้อนแสง เสื้อกันฝน กรวยยาง  กระบองไฟ  ป้ายหยุดตรวจ  แผงกันจราจร  และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นตามความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  ได้จัดสวัสดิการประเภทนี้มาตลอดระยะเวลา 4 ปี  และคงจะต้องสนับสนุนกับหน่วยงานต่อไป ตามหลักสหกรณ์ว่าด้วย การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเอื้ออาทรต่อสังคม

surat61_01
surat61_02
surat61_03
surat61_04
surat61_05
surat61_06
surat61_07
surat61_08
surat61_09
surat61_10
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง