ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่  ผู้ตรวจสอบกิจการฯ  และเจ้าหน้าที่นักวิชาการปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการฯ และเจ้าหน้าที่นักวิชาการปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (18)
ด.ต.ถานันเดช ชัยสงคราม ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี  2557 จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญด.ต.ถานันเดช ชัยสงคราม ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (50)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 คณะผู้อำนวยการจัดตั้งสหกรณ์ฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์   และนักวิชาการจากสำนักงาน สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมกิจการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 คณะผู้อำนวยการจัดตั้งสหกรณ์ฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และนักวิชาการจากสำนักงาน สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมกิจการ (14)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราาฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการระดมเงินฝาก ระดมทุนเรือนหุ้นเพื่อจัดหาเงินทุน เพื่อมาดำเนินงานของสหกรณ์ให้เพิ่มสูงขึ้นจ ากการร่วมมือร่วมใจของสมาชิกเพื่อลดการพึ่งพิงเงินทุนจากแหล่งภายนอกที่มีภาระดอกเบี้ยสูง รวมถึงรณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราาฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการระดมเงินฝาก ระดมทุนเรือนหุ้นเพื่อจัดหาเงินทุน เพื่อมาดำเนินงานของสหกรณ์ให้เพิ่มสูงขึ้นจ ากการร่วมมือร่วมใจของสมาชิกเพื่อลดการพึ่งพิงเงินทุนจากแหล่งภายนอกที่มีภาระดอกเบี้ยสูง รวมถึงรณรงค์ให้สมาชิก (20)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราาฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานสมาชิก ตามแผนงานโครงการประจำปี 2557  ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราาฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานสมาชิก ตามแผนงานโครงการประจำปี 2557 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 (4)
26 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานีจำกัด ร่วมทำพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานีจำกัด ร่วมทำพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และรับประกาศนียบัตร "สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค" (29)
เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2557 คณะกรรมการตรวจประเมินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ  ประจำปี 2556/2557 พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดเข้าตรวจผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับภาคเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2557 คณะกรรมการตรวจประเมินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2556/2557 พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดเข้าตรวจผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับภาค (15)
คณะกรรมการอำนวยการได้ประชุมและเจ้าหน้าที่ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้รับนโยบายการบริหาร ของคณะกรรมการไปปฏิบัติให้ตรงตามระเบียบ ข้อบังคั บและเป้าหมาย  ที่วางไว้ และเพื่อแลกเปลี่ยนเสนอแนะ ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการคณะกรรมการอำนวยการได้ประชุมและเจ้าหน้าที่ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้รับนโยบายการบริหาร ของคณะกรรมการไปปฏิบัติให้ตรงตามระเบียบ ข้อบังคั บและเป้าหมาย ที่วางไว้ และเพื่อแลกเปลี่ยนเสนอแนะ ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ (7)
คณะกรรมการและผู้จัดการ ได้มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557 แก่ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการและผู้จัดการ ได้มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557 แก่ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (16)
คณะกรรมการเงินกู้ชุดที่ 49 จึงได้พิจารณาเงินกู้ให้สมาชิกสัปดาห์แรกเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556คณะกรรมการเงินกู้ชุดที่ 49 จึงได้พิจารณาเงินกู้ให้สมาชิกสัปดาห์แรกเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 (7)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 8 จาก 13
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง