ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 คณะอาจารย์นึกศึกษาวิทยาเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจเยี่ยมชมศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 คณะอาจารย์นึกศึกษาวิทยาเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจเยี่ยมชมศึกษาดูงาน (25)
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555  ท่าน เชาวฤทธิ์  ประเสริฐ์สกุล  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อม คณะผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ คุณสมพร รัตนะ  คุณมานะ สุบรรณ เยี่ยมชม กิจการผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ท่าน เชาวฤทธิ์ ประเสริฐ์สกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อม คณะผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ คุณสมพร รัตนะ คุณมานะ สุบรรณ เยี่ยมชม กิจการผลการดำเนินงาน (18)
สัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพยตำรวจภาคใต้ เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2555สัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพยตำรวจภาคใต้ เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2555 (34)
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีเด่นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีเด่น (19)
ชสอ.เยี่ยมชมเพื่อประเมินคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีเด่นชสอ.เยี่ยมชมเพื่อประเมินคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีเด่น (7)
บรรยายให้ความรู้นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบรรยายให้ความรู้นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (27)
โครงการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนตำรวจ ตชด.บ้านกอเตยโครงการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนตำรวจ ตชด.บ้านกอเตย (53)
รับโล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ชอง ชสอ.รับโล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ชอง ชสอ. (25)
สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด เยี่ยมชมกิจการสอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด เยี่ยมชมกิจการ (17)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2555โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2555 (35)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 8 จาก 11
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง