ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559  ได้มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ได้มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  (14)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ตรงกับวันสหกรณ์แห่งชาติ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมทำพิธีถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ และร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ทุกภาคส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ตรงกับวันสหกรณ์แห่งชาติ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมทำพิธีถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ และร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ทุกภาคส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (21)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 สหกรณ์จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย หรือผู้แทนที่ทำหน้าที่หักเงินได้รายเดือนของสมาชิกส่งชำระหุ้น-หนี้สหกรณ์ ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน กฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 สหกรณ์จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย หรือผู้แทนที่ทำหน้าที่หักเงินได้รายเดือนของสมาชิกส่งชำระหุ้น-หนี้สหกรณ์ ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (16)
เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกิจการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติ เพื่อนำไปพัฒนาสหกรณ์ต่อไปเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกิจการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติ เพื่อนำไปพัฒนาสหกรณ์ต่อไป (9)
เมื่อ 26 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ฯได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรเมื่อ 26 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ฯได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร (12)
เมื่อ 25 มกราคม 2559  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด โดย ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ด.ต.วรานนท์ รักษ์หนู ด.ต.วรศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมสมาชิก ราย  ด.ต.ไวยวิชญ์ ยกทวน เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ นอนรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเมื่อ 25 มกราคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด โดย ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ด.ต.วรานนท์ รักษ์หนู ด.ต.วรศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมสมาชิก ราย ด.ต.ไวยวิชญ์ ยกทวน เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ นอนรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (1)
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี  จำกัด ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (41)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฏร์ธานี จำกัด พร้อมด้วยบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับชำระเงินสหกรณ์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฏร์ธานี จำกัด พร้อมด้วยบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับชำระเงินสหกรณ์ (22)
เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  ได้จัดกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ (22)
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  จัดโครงการอบรมสมาชิก ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด จัดโครงการอบรมสมาชิก ประจำปี 2558  (17)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 4 จาก 11
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง