ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้สนับสนุน คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องรับ- ส่งโทรสาร ให้แก่ สภ.โมถ่าย สภ.ท่าชนะ สภ.เสวียด สภ.บ้านนาสาร สภ.ขุนทะเล สภ.พุนพิน ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฎิบัติงานแก่ข้าราชการตำรวจวันที่ 27 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้สนับสนุน คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องรับ- ส่งโทรสาร ให้แก่ สภ.โมถ่าย สภ.ท่าชนะ สภ.เสวียด สภ.บ้านนาสาร สภ.ขุนทะเล สภ.พุนพิน ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฎิบัติงานแก่ข้าราชการตำรวจ (10)
วันที่ 13 มกราคม 2560 วันที่ 13 มกราคม 2560 "สหกรณ์ไทย มีน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน" สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ (12)
วันที่ 12 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ ให้แก่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ 12 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ ให้แก่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (14)
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้มอบเตียงผู้ป่วย ให้แก่หมวดพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 2 เตียง เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าฝึกอบรม และบุคคลากร ในหน่วยงานวันที่ 29 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้มอบเตียงผู้ป่วย ให้แก่หมวดพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 2 เตียง เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าฝึกอบรม และบุคคลากร ในหน่วยงาน (5)
ประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (49)
วันที่ 20 กันยายน 2559 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาข้อหามูลสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน เพื่อนำไปเผยแพร่เป็นสหกรณ์ต้นแบบ และเป็นตัวอย่างให้กับสหกรณ์อื่นวันที่ 20 กันยายน 2559 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาข้อหามูลสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน เพื่อนำไปเผยแพร่เป็นสหกรณ์ต้นแบบ และเป็นตัวอย่างให้กับสหกรณ์อื่น (8)
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 สหกรณ์ได้จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 สหกรณ์ได้จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการ (16)
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ได้มีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ได้มีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (8)
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ได้มีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ได้มีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (10)
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด สนับสนุนทุนสาธารณะประโยชน์ ซื้อคอมพิวเตอร์ แผงจุดตรวจ เพื่อใช้ในราชการ ให้แก่ สภ.บางสวรรค์ จ.สฎ (ซึ่งเป็นสถานีที่ตั้งขึ้นใหม๋)เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด สนับสนุนทุนสาธารณะประโยชน์ ซื้อคอมพิวเตอร์ แผงจุดตรวจ เพื่อใช้ในราชการ ให้แก่ สภ.บางสวรรค์ จ.สฎ (ซึ่งเป็นสถานีที่ตั้งขึ้นใหม๋) (3)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 4 จาก 13
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง