วันที่ 17 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดโครงการอบรมสมาชิกใหม่และสมาชิกที่ยังไม่ผ่านการอบรม ประจำปี 2565 โดยมี ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากวิทยากร นายธีรยุทธ ชุมนวล ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนม บรรยายหัวข้อ "อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และบทบาทหน้าที่ของตนเอง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ รวมทั้งได้รับทราบนโยบายการบริหารงานของสหกรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ได้มีโอกาสรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

S__35340327
S__35340329
S__35340330
S__35340331
S__35340332
S__35340333
S__35340334
S__35340335
S__35340336
S__35340337
S__35340338
S__35340340
S__35340341
S__35340342
S__35348506
S__35348509
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง