วันที่ 10 มีนาคม 2565  พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ปรึกษา และ ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และ ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้ร่วมมอบอุปกรณ์การปฎิบัติงาน ในกิจกรรมโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีในสังกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 37 หน่วย จำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ของแต่ละสถานีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ อุปกรณ์ได้ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นตามความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ
90069
90070
90073
90074
90076
90078
90082
90083
90085
90086
90088
90089
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง