วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลวัดประดู่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลวัดประดู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ช่วยเหลือกันและกัน  มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเองในสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ ข้อ 7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน

surat_01
surat_02
surat_03
surat_04
surat_05
surat_06
surat_07
surat_08
surat_09
surat_10
surat_11
surat_12
surat_13
surat_14
surat_15
surat_16
surat_17
surat_18
surat_19
surat_20
surat_21
surat_22
surat_23
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง