วันนี้ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด โดย ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการทุกท่าน และฝ่ายจัดการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพที่ดีของข้าราชการตำรวจบำนาญทุกท่าน จึงได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ข้าราชการตำรวจบำนาญ ซึ่งได้มีสมาชิกบำนาญมาตรวจสุขภาพกันเป็นจำนวนมาก

surat_650205_01
surat_650205_02
surat_650205_03
surat_650205_04
surat_650205_05
surat_650205_06
surat_650205_07
surat_650205_08
surat_650205_09
surat_650205_10
surat_650205_11
surat_650205_12
surat_650205_13
surat_650205_14
surat_650205_15
surat_650205_16
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง