เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบ วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารงานสหกรณ์ เพื่อรองรับแนวทางการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก เพื่อขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ให้มีความก้าวหน้า  และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ รวมทั้งกฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
IMG_8423
IMG_8431
IMG_8440
IMG_8443
IMG_8461
IMG_8488
IMG_8489
IMG_8509
IMG_8510
IMG_8512
IMG_8518
IMG_8522
IMG_8525
IMG_8534
IMG_8546
IMG_8549
IMG_8568
IMG_8571
IMG_8576
IMG_8586
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง