ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ. สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลให้การดำเนินงานของสหกรณ์มีความก้าวหน้า เพื่อความสุข ความเจริญ มีความเป็นอยู่ที่ดี ของสมาชิกสหกรณ์ทุกๆคนเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ. สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลให้การดำเนินงานของสหกรณ์มีความก้าวหน้า เพื่อความสุข ความเจริญ มีความเป็นอยู่ที่ดี ของสมาชิกสหกรณ์ทุกๆคน (10)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันสหกรณ์แห่งชาติ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมทำพิธีถวายสักการะพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันสหกรณ์แห่งชาติ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมทำพิธีถวายสักการะพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย (17)
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารงาน การจัดสวัสดิการ เพื่อนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ต่อไปเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารงาน การจัดสวัสดิการ เพื่อนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ต่อไป (10)
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด (15)
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ  เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน (10)
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จำกัด และคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จำกัด และคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  (11)
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด และผู้จัดการ ธนาคารแลนด์แอนเฮาส์ เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับทางสถาบันการเงิน และจัดหาแห่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด และผู้จัดการ ธนาคารแลนด์แอนเฮาส์ เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับทางสถาบันการเงิน และจัดหาแห่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ  (5)
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557   สหกรณ์ได้จัดเสวนาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยของสหกรณ์ ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย หรือผู้แทน ได้รับทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.สหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง  และมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 สหกรณ์ได้จัดเสวนาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยของสหกรณ์ ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย หรือผู้แทน ได้รับทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.สหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะกรรมการ  (15)
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดการในจังหวัดชุมพร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ตามโครงการ “ศึกษาดูงานการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น”เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดการในจังหวัดชุมพร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ตามโครงการ “ศึกษาดูงานการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น” (7)
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการฯ และเจ้าหน้าที่นักวิชาการปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัดคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการฯ และเจ้าหน้าที่นักวิชาการปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด (19)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 7 จาก 13
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง