ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราาฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานสมาชิก ตามแผนงานโครงการประจำปี 2557  ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราาฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานสมาชิก ตามแผนงานโครงการประจำปี 2557 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 (4)
26 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานีจำกัด ร่วมทำพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานีจำกัด ร่วมทำพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และรับประกาศนียบัตร "สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค" (29)
เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2557 คณะกรรมการตรวจประเมินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ  ประจำปี 2556/2557 พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดเข้าตรวจผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับภาคเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2557 คณะกรรมการตรวจประเมินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2556/2557 พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดเข้าตรวจผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับภาค (15)
คณะกรรมการอำนวยการได้ประชุมและเจ้าหน้าที่ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้รับนโยบายการบริหาร ของคณะกรรมการไปปฏิบัติให้ตรงตามระเบียบ ข้อบังคั บและเป้าหมาย  ที่วางไว้ และเพื่อแลกเปลี่ยนเสนอแนะ ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการคณะกรรมการอำนวยการได้ประชุมและเจ้าหน้าที่ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้รับนโยบายการบริหาร ของคณะกรรมการไปปฏิบัติให้ตรงตามระเบียบ ข้อบังคั บและเป้าหมาย ที่วางไว้ และเพื่อแลกเปลี่ยนเสนอแนะ ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ (7)
คณะกรรมการและผู้จัดการ ได้มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557 แก่ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการและผู้จัดการ ได้มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557 แก่ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (16)
คณะกรรมการเงินกู้ชุดที่ 49 จึงได้พิจารณาเงินกู้ให้สมาชิกสัปดาห์แรกเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556คณะกรรมการเงินกู้ชุดที่ 49 จึงได้พิจารณาเงินกู้ให้สมาชิกสัปดาห์แรกเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 (7)
ธนาคารออมสินเยี่ยมชมกิจการและอวยพรปีใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556ธนาคารออมสินเยี่ยมชมกิจการและอวยพรปีใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 (8)
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 พ.ต.อ.ชโยดม จิตตวิโรจน์ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ร่วมทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 พ.ต.อ.ชโยดม จิตตวิโรจน์ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ร่วมทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด (13)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 สหกรณ์ประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเพื่อเสวนาปัญหาการหักเงิน ได้รายเดือนของสมาชิกส่งชำระหุ้น-หนี้ สหกรณ์ ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสุราาฎร์ํธานีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 สหกรณ์ประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเพื่อเสวนาปัญหาการหักเงิน ได้รายเดือนของสมาชิกส่งชำระหุ้น-หนี้ สหกรณ์ ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสุราาฎร์ํธานี (20)
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ด.ต.ถานันเดช ชัยสงคราม ประธานกรรมการ พร้อม คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่  ได้เยี่ยมชมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย อ.วิภาวดี  จ.สุราษฎร์ธานี และ มอบคอมพิวเตอร์มูลค่า 100,000.-บาทเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ด.ต.ถานันเดช ชัยสงคราม ประธานกรรมการ พร้อม คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ได้เยี่ยมชมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี และ มอบคอมพิวเตอร์มูลค่า 100,000.-บาท (15)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 7 จาก 11
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง