วันที่ 9 กันยายน 2560  สหกรณ์ได้จัดโครงการอบรมสมาชิกและสมาชิกใหม่ประจำปี 2560  ขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม ได้รับทราบถึงนโยบายการบริหารงานของสหกรณ์ เพื่อนำพาองค์กรให้ก้าวไปในทิศทางเดียวกัน อันส่งผลให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมาย และก้าวไปข้างหน้าในอนาคต

s__8388630
s__8388636
s__8388638
s__8388639
s__8388640
s__8388641
s__8388642
s__8388643
s__8388644
s__8388645
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง