ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (68)
วันที่13 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด รับการตรวจประเมินตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เป็นครั้งที่ 2 จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด รับการตรวจประเมินตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เป็นครั้งที่ 2 จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (12)
วันที่ 9 กันยายน 2560  สหกรณ์ได้จัดโครงการอบรมสมาชิกและสมาชิกใหม่ประจำปี 2560วันที่ 9 กันยายน 2560 สหกรณ์ได้จัดโครงการอบรมสมาชิกและสมาชิกใหม่ประจำปี 2560 (12)
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่สมาชิก ในเรื่องการขับขี่รถบนท้องถนนให้เกิดความปลอดภัยและถูกกฎจราจร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่สมาชิก ในเรื่องการขับขี่รถบนท้องถนนให้เกิดความปลอดภัยและถูกกฎจราจร  (23)
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ร่วมกับสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจในภาคใต้ ทุกสหกรณ์ ร่วม  ประชุมเสวนาปัญหาสหกรณ์ และแนวทางเกณฑ์กำกับของนายทะเบียน เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฎิบัติ  กับสหกรณ์และร่วมกันแก้ไขปัญหาของสหกรณ์เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ร่วมกับสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจในภาคใต้ ทุกสหกรณ์ ร่วม ประชุมเสวนาปัญหาสหกรณ์ และแนวทางเกณฑ์กำกับของนายทะเบียน เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฎิบัติ กับสหกรณ์และร่วมกันแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ (14)
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูลจำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานวันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูลจำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน (17)
เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2560  ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2560 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ (13)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ ร่วมมอบบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนายประพันธ์ สินตุ้น ผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 2 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานีวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ ร่วมมอบบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนายประพันธ์ สินตุ้น ผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 2 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี (37)
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย เพื่อรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ.สหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย เพื่อรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ.สหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะกรรมการ (19)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้สนับสนุน คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ให้แก่  หน่วยนปพ.สฎ., สภ.คีรีรัฐนิคม ,สภ.ท่าชี ,สภ.เขานิพันธ์ ,กก.สส.ภ.8 สภ.ดอนสักวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้สนับสนุน คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ให้แก่ หน่วยนปพ.สฎ., สภ.คีรีรัฐนิคม ,สภ.ท่าชี ,สภ.เขานิพันธ์ ,กก.สส.ภ.8 สภ.ดอนสัก (11)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 3 จาก 13
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง