ภาพกิจกรรม
ประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีประชุุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (49)
วันที่ 20 กันยายน 2559 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาข้อหามูลสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน เพื่อนำไปเผยแพร่เป็นสหกรณ์ต้นแบบ และเป็นตัวอย่างให้กับสหกรณ์อื่นวันที่ 20 กันยายน 2559 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาข้อหามูลสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน เพื่อนำไปเผยแพร่เป็นสหกรณ์ต้นแบบ และเป็นตัวอย่างให้กับสหกรณ์อื่น (8)
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 สหกรณ์ได้จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 สหกรณ์ได้จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการ (16)
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ได้มีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ได้มีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (8)
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ได้มีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ได้มีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (10)
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด สนับสนุนทุนสาธารณะประโยชน์ ซื้อคอมพิวเตอร์ แผงจุดตรวจ เพื่อใช้ในราชการ ให้แก่ สภ.บางสวรรค์ จ.สฎ (ซึ่งเป็นสถานีที่ตั้งขึ้นใหม๋)เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด สนับสนุนทุนสาธารณะประโยชน์ ซื้อคอมพิวเตอร์ แผงจุดตรวจ เพื่อใช้ในราชการ ให้แก่ สภ.บางสวรรค์ จ.สฎ (ซึ่งเป็นสถานีที่ตั้งขึ้นใหม๋) (3)
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ได้มีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงานวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ได้มีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน (15)
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ได้มีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองปราบปราม จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ได้มีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองปราบปราม จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด (12)
21 เม.ย.2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ให้การต้อนรับและบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด21 เม.ย.2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ให้การต้อนรับและบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด (15)
เมื่อวันที่ 8 เม.ย.59 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ มอบอุปกรณ์การปฎิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย เสื้อสะท้อนแสง จำนวน 1,000 ตัว กระบองไฟ 300 อัน กรวยยาง 300 อัน ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ทุก สภ.ฯเมื่อวันที่ 8 เม.ย.59 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ มอบอุปกรณ์การปฎิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย เสื้อสะท้อนแสง จำนวน 1,000 ตัว กระบองไฟ 300 อัน กรวยยาง 300 อัน ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ทุก สภ.ฯ (19)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 3 จาก 11
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง