เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการและอาชีพเสริมแก่สมาชิก โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพเสริมหลักสูตรการทำปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้สังขยา และงานประดิษฐ์ของชำร่วย ให้กับสมาชิก ครอบครัวสมาชิก และกลุ่มแม่บ้านตำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประโยชน์ นำไปต่อยอดธุรกิจ หรือประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิก และครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น มีทักษะเรียนรู้เทคนิคและช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมใหม่ๆ

167967
167999
168018
168049
168055
168059
168073
168083
168087
168387
168389
168391
168397
168403
168449
168452
168460
168466
168479
459913
459914
459915
459916
459917
459918
459919
459920
459921
459922
459923
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง