สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือสมาชิกกรณีเจ็บป่วยและทุพพลภาพ โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกที่เจ็บป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ (ป่วยติดเตียง) พร้อมมอบสวัสดิการ ตามโครงการฯรายละ 5,000 บาท และสิ่งของจำเป็นจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัว และไม่ทิ้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลัง เพื่อให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และมีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไป
158334
158339
158340
158345
158348
158348_0
158351
1473724
1474051
1474053
1474057
S__10764314
S__10764317
S__10764319
S__10764322
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง