ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ร่วมกับสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจในภาคใต้ ทุกสหกรณ์ ร่วม  ประชุมเสวนาปัญหาสหกรณ์ และแนวทางเกณฑ์กำกับของนายทะเบียน เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฎิบัติ  กับสหกรณ์และร่วมกันแก้ไขปัญหาของสหกรณ์เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ร่วมกับสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจในภาคใต้ ทุกสหกรณ์ ร่วม ประชุมเสวนาปัญหาสหกรณ์ และแนวทางเกณฑ์กำกับของนายทะเบียน เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฎิบัติ กับสหกรณ์และร่วมกันแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ (14)
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูลจำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานวันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูลจำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน (17)
เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2560  ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2560 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ (13)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ ร่วมมอบบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนายประพันธ์ สินตุ้น ผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 2 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานีวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ ร่วมมอบบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนายประพันธ์ สินตุ้น ผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 2 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี (37)
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย เพื่อรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ.สหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย เพื่อรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ.สหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะกรรมการ (19)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้สนับสนุน คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ให้แก่  หน่วยนปพ.สฎ., สภ.คีรีรัฐนิคม ,สภ.ท่าชี ,สภ.เขานิพันธ์ ,กก.สส.ภ.8 สภ.ดอนสักวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้สนับสนุน คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ให้แก่ หน่วยนปพ.สฎ., สภ.คีรีรัฐนิคม ,สภ.ท่าชี ,สภ.เขานิพันธ์ ,กก.สส.ภ.8 สภ.ดอนสัก (11)
วันที่ 27 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้สนับสนุน คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องรับ- ส่งโทรสาร ให้แก่ สภ.โมถ่าย  สภ.ท่าชนะ  สภ.เสวียด สภ.บ้านนาสาร  สภ.ขุนทะเล  สภ.พุนพิน ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฎิบัติงานแก่ข้าราชการตำรวจวันที่ 27 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้สนับสนุน คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องรับ- ส่งโทรสาร ให้แก่ สภ.โมถ่าย สภ.ท่าชนะ สภ.เสวียด สภ.บ้านนาสาร สภ.ขุนทะเล สภ.พุนพิน ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฎิบัติงานแก่ข้าราชการตำรวจ (10)
วันที่ 13 มกราคม 2560 วันที่ 13 มกราคม 2560 "สหกรณ์ไทย มีน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน" สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ (12)
วันที่ 12 มกราคม 2560  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ ให้แก่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ 12 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ ให้แก่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (14)
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้มอบเตียงผู้ป่วย ให้แก่หมวดพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 2 เตียง เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าฝึกอบรม และบุคคลากร ในหน่วยงานวันที่ 29 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้มอบเตียงผู้ป่วย ให้แก่หมวดพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 2 เตียง เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าฝึกอบรม และบุคคลากร ในหน่วยงาน (5)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 11
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง