ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ให้การต้อนรับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นวันที่ 26 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ให้การต้อนรับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (19)
วันที่ 8 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ด้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ.สหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง  และมติคณะกรรมการวันที่ 8 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ด้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ.สหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะกรรมการ (26)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับสหกรณ์ทุกภาคส่วน และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในงาน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับสหกรณ์ทุกภาคส่วน และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562" (51)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (79)
วันที่ 8 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด จัดโครงการอบรมสมาชิกและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย เพื่อให้สมาชิกได้รู้ถึง อุดมการณ์ หลัก การ และวิธีการสหกรณ์ และรับฟังปัญหาและความต้องการของสมาชิกวันที่ 8 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด จัดโครงการอบรมสมาชิกและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย เพื่อให้สมาชิกได้รู้ถึง อุดมการณ์ หลัก การ และวิธีการสหกรณ์ และรับฟังปัญหาและความต้องการของสมาชิก (14)
วันที่ 26 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการวันที่ 26 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการ (25)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย ท่านสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ในโอกาสมาศึกษาดูงาน เยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย ท่านสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ในโอกาสมาศึกษาดูงาน เยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (10)
วันที่ 6 เมษายน 2561 ช่วงเช้า สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด นำโดย ท่านอัมพร ฉันทรัตน์ ประธานและคณะ มาเยี่ยมชม แนะนำแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างสหกรณ์ วันที่ 6 เมษายน 2561 ช่วงเช้า สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด นำโดย ท่านอัมพร ฉันทรัตน์ ประธานและคณะ มาเยี่ยมชม แนะนำแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างสหกรณ์  (11)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สหกรณ์ทุกภาคส่วน และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด จัดกิจกรรมเนื่องในงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561”วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สหกรณ์ทุกภาคส่วน และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด จัดกิจกรรมเนื่องในงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561” (29)
วันที่ 1 ก.พ.61 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้มอบอุปกรณ์การปฎิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจ ทุกสถานี ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฎิบัติงานของข้าราชการตำรวจวันที่ 1 ก.พ.61 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้มอบอุปกรณ์การปฎิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจ ทุกสถานี ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฎิบัติงานของข้าราชการตำรวจ (20)
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 13
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง