วันที่ 18 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง“การดำรงชีวิตประจำวันในวัยเกษียณ”โดยได้มี ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง รองประธานกรรมการ ชสอ, ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด นาคขวัญ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บรรยายหัวข้อ"สุขเกษม วัยเกษียณ" และ พ.ต.ท.วารินทร์ บันยี สว.การเงิน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี บรรยายหัวข้อ“สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกข้าราชการบำนาญ และสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ ได้วางแผนการใช้ชีวิตประจำวัน ในวัยเกษียณ พร้อมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนถึงได้รับทราบนโยบายการบริหารงานของสหกรณ์ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

123724
123727
123729
123786
123789
123815
S__35364873
S__35364875
S__35364876
S__35364877
S__35364878
S__35364879
S__35364880
S__35364882
S__35364883
S__35364884
S__35364886
S__35364887
S__35364888
S__35364889
S__35364890
S__35364892
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง