17 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด โดย ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธาน ร.ต.ท.วรานนท์ รักษ์หนู เหรัญญิก ร.ต.ต.สุรชัย สุทธิช่วย เลขานุการ ร.ต.อ.นฤคม คุ่ยยกสุย ด.ต.จิรศักดิ์ เรืองเวช กรรมการ นายประทักษ์ เพชรวารินทร์ ผจก.และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนสหกรณ์ มอบสวัสดิการช่วยเหลือบุตรสมาชิกตามโครงการช่วยเหลือเด็กพิเศษ ประจำปี 2565 จำนวน 17 ราย

surat_650217_01
surat_650217_02
surat_650217_03
surat_650217_04
surat_650217_05
surat_650217_06
surat_650217_07
surat_650217_08
surat_650217_09
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง