วันที่ 29 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด โดย ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธานกรรมการ พ.ต.ต.ธงชัย ทองใหญ่ รองประธานฯ ด.ต.อรุณ เกิดแก้ว กรรมการและเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนได้มอบเตียงผู้ป่วย ให้แก่หมวดพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 2 เตียง เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าฝึกอบรม และบุคคลากร ในหน่วยงาน

surat_01
surat_02
surat_03
surat_04
surat_05
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง