อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับสมาชิก

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

ประเภท
ร้อยละ/ปี

1. เงินฝากออมทรัพย์

3.25

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.75

3. เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์

4.00

4. เงินฝากออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 24 เดือน

3.85

5. เงินฝากประจำ 12 เดือน

4.00

6. เงินฝากประจำ 24 เดือน

4.50

7. เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการศึกษา

6.30

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ประเภท

ร้อยละ/ปี

1. เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

3.00

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.50

3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1

3.50

4. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

3.50

5. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3

3.75

6. เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์

4.00

7. เงินฝากประจำ 12  เดือน

3.90

8. เงินฝากประจำ 24  เดือน

4.00

 


อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ประเภท

ร้อยละ/ปี

1. เงินกู้สามัญทั่วไป

6.30

2. เงินกู้ฉุกเฉิน

6.30

3. เงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำ

5.80

4. เงินกู้สามัญซื้ออาวุธปืน

5.80

5. เงินกู้สามัญซื้อคอมพิวเตอร์

5.80

6. เงินกู้สามัญซื้อรถจักรยานยนต์

5.80

7. เงินกู้เพื่อการศึกษา 

6.30

8. เงินกู้พิเศษเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

6.20

9. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ


10.เงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น

5.90


6.30

11.เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ

5.20

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง