วันที่ 14 กันยายน 2562 สหกรณ์ได้จัดโครงการอบรมสมาชิกและสมาชิกใหม่  ซึ่งได้รับเกียรติ จาก นายมานะ สุบรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยายในหัวข้อ  อุดมการณ์  วิธีการ และหลักการสหกรณ์  บทบาทและหน้าที่ของตนเอง  รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นระหว่าง คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และรับฟังปัญหาและความต้องการของสมาชิก เพื่อนำมาวางนโยบายให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

suart_620914_01
suart_620914_02
suart_620914_03
suart_620914_04
suart_620914_05
suart_620914_06
suart_620914_07
suart_620914_08
suart_620914_09
suart_620914_10
suart_620914_11
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง