สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดทำโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานี เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ ของแต่ละสถานีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอุปกรณ์ได้ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์ ที่จำเป็นตามความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ

SURAT_640621_01
SURAT_640621_02
SURAT_640621_03
SURAT_640621_04
SURAT_640621_05
SURAT_640621_06
SURAT_640621_07
SURAT_640621_08
SURAT_640621_09
SURAT_640621_10
SURAT_640621_11
SURAT_640621_12
SURAT_640621_13
SURAT_640621_14
SURAT_640621_15
SURAT_640621_16
SURAT_640621_17
SURAT_640621_18
SURAT_640621_19
SURAT_640621_20
SURAT_640621_21
SURAT_640621_22
SURAT_640621_23
SURAT_640621_24
SURAT_640621_25
SURAT_640621_26
SURAT_640621_27
SURAT_640621_28
SURAT_640621_29
SURAT_640621_30
SURAT_640621_31
SURAT_640621_32
SURAT_640621_33
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง