สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดทำโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานี เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ ของแต่ละสถานีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอุปกรณ์ได้ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์ ที่จำเป็นตามความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ

SURAT_640621_01
SURAT_640621_02
SURAT_640621_03
SURAT_640621_04
SURAT_640621_05
SURAT_640621_06
SURAT_640621_07
SURAT_640621_08
SURAT_640621_09
SURAT_640621_10
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 4
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง