สหกรณ์หยุดให้บริการทางการเงิน
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง