สอ.ตร.สฎ. ได้ทำประกันกรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโควิท19 หากติดเชื้อและต้องเคลมประกัน จะต้องจัดเตรียมเอกสารดังนี้

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด

 
ตามที่ สอ.ตร.สฎ. ได้ทำประกันกรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโควิท19 ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ทุกท่านนั้น หากสมาชิกท่านใดมีการติดเชื้อไวรัสโควิท19 และต้องเคลมประกัน จะต้องจัดเตรียมเอกสารการเคลมประกันโควิท 19 โดยใช้เอกสารประกอบ ดังนี้
 
1.แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน(ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.suratpolice-coop.com)
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.หนังสือรับรองแพทย์
5.ใบวิเคราะห์แล็ป(ทางรพ.จะออกให้ทุกรายกรณีติดเชื้อโควิท)
6.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 
***เอกสาร ในข้อ4และ5 ใช้เป็นตัวสำเนาได้ แต่ต้องให้ รพ.ประทับตรา และเซ็นรับรองครับ***
 
***สมาชิกสามารถยื่นเอกสารเคลมประกันได้เองที่ บ.อาคเนย์ หรือ ยื่นผ่าน สอ.ตร.สฎ.ก็ได้ครับ***
 
ติดต่อ 077-201164-5 หรือ 0805265559 
นายประทักษ์ เพชรวารินทร์ ผู้จัดการ
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง