ประกาศ เรื่อง การให้ข้าราชการที่เข้าอบรม หลักสูตร กดต. 53 ปี พักชำระหนี้

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง