ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการพักชำระหนี้เงินต้น

       อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี  จำกัด  พ.ศ.2554  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี  จำกัด  ชุดที่ 55  ประชุมครั้งที่  17/2563  เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2563  ได้มีมติในการช่วยเหลือเยียวยาแก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่ได้รับความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID–19 ไว้ดังนี้ 
 
       1. สหกรณ์ขยายเวลาการพักชำระหนี้เงินต้นให้กับสมาชิก เพิ่มอีก 1 เดือน คือเดือนกันยายน 2563 ซึ่งสมาชิกที่ได้แจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้ไว้กับสหกรณ์แล้วนั้น สหกรณ์ฯจะดำเนินการพักชำระหนี้ให้สมาชิกโดยอัตโนมัติ  โดยสมาชิกไม่ต้องส่งแบบฟอร์มขอพักชำระหนี้มายังสหกรณ์อีก  และหากสมาชิกท่านใดไม่ประสงค์ขอพักชำระหนี้ต่อในเดือนกันยายน 2563 ขอให้แจ้งสหกรณ์ทราบภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2563
 
       2. กรณีสมาชิกที่ไม่ได้ดำเนินการขอพักชำระหนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมา  หากมีความประสงค์จะพักชำระหนี้ในเดือน กันยายน 2563  สามารถยื่นแบบฟอร์มมายังสหกรณ์ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2563
 
       3. สมาชิกที่มีความประสงค์ขอพักชำระหนี้ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ www.suratpolice-coop.com และส่งเอกสารให้สหกรณ์ฯภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2563
 
       จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง