ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคไวรัสโควิด-19

         เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของสมาชิกและครอบครัวสมาชิกเป็นอย่างมาก คณะกรรมการจึงได้หาแนวทางในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
สุราษฎร์ธานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 ครั้งที่  12/2563  เมื่อวันที่  12 พฤษภาคม 2563  ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคไวรัสโควิด-19 ดังนี้
 
         1. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคไววัสโควิด-19  ต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์โดยได้ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  งวดเดือน 
         2. วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000.-บาท  ระยะเวลาในการผ่อนชำระ จำนวน 120 งวด โดยสหกรณ์จะเรียกเก็บเฉพาะดอกเบี้ยทุกเดือน  และจะเรียกเก็บเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตั้งแต่เดือน มกราคม 2564  เป็นต้นไป  จนหมดหนี้
         3. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  4.00 บาท ต่อปี (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
         4. สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าว ให้ยื่นคำขอกู้เงินตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน -30 กันยายน 2563 
         5. ผู้ค้ำประกัน 1 คน จะต้องไม่เป็นผู้ค้ำประกันรายเดียวกับค้ำประกันสัญญาอื่นของผู้กู้รายเดียวกัน
         6. หลักฐานในการขอกู้ 
                    6.1  สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ   (ผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน)
                    6.2  สำเนาทะเบียนบ้าน   (ผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน)
                    6.3  สลิปเงินเดือนที่เจ้าหน้าที่การเงินรับรองความถูกต้อง  (ผู้กู้)
                    6.4  สำเนาเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย  (ผู้กู้)
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง