ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืนตามโครงการจัดหาอาวุธปืนพกพกสั้นประจำกายพร้อมเครื่องกระสุนปืน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ (ยี่ห้อ ซิก ซาวเออร์ รุ่น พี 365) ขนาด 9 มม.

      ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งนำเข้าอาวุธปืนสั้นและเครื่องกระสุนปืนจากต่างประเทศตามโครงการจัดหาอาวุธปืนพกพกสั้นประจำกายพร้อมเครื่องกระสุนปืน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ (ยี่ห้อ ซิก ซาวเออร์ รุ่น พี 365) ขนาด 9 มม. นั้น
 
      สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ที่มีความจำเป็นต้องมีอาวุธปืนไว้เพื่อปฎิบัติหน้าที่ราชการ หรือได้มีอาวุธปืนพกเป็นของตนเอง  จึงได้อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืน แก่สมาชิก พ.ศ.2552  และมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ชุดที่ 55  ครั้งที่  26/2563  เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2563  ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืน แก่สมาชิก ดังนี้
 
      1. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพื่อซื้ออาวุธปืน ให้ยื่นคำขอกู้เพื่อซื้ออาวุธปืนตามที่สหกรณ์กำหนด
      2. วงเงินให้กู้ เท่ากับราคาอาวุธปืน  28,680.-บาท ระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่เกิน จำนวน  60  งวด  อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์
      3. สมาชิกมีสิทธิ์ยื่นขอกู้ได้  1 สัญญา เท่านั้น 
      4. ผู้ค้ำประกัน 1 คน จะต้องไม่เป็นผู้ค้ำประกันรายเดียวกับค้ำประกันสัญญาอื่นของผู้กู้รายเดียวกัน
      5. หลักฐานประกอบในการขอกู้ 
            5.1  สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ  (ผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน)
            5.2  สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน)
            5.3  สลิปเงินเดือนที่เจ้าหน้าที่การเงินรับรองความถูกต้อง  (ผู้กู้)
            5.4  หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา  (ผู้กู้)
            5.5  ใบแจ้งการชำระเงินตามที่โครงการกำหนด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.sigthailand.com)
      6. สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าว ให้ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
      7. สหกรณ์จะดำเนินการโอนเงินตามใบแจ้งการชำระเงินให้กับ บริษัท ฟิกซ์เทค จำกัด (ซิก ซาวเออร์ P 365 ) หลังจากได้รับอนุมัติสัญญาเงินกู้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง