ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการพักชำระหนี้เงินต้น

        อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี  จำกัด  พ.ศ.2554  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี  จำกัด  ชุดที่ 55  ประชุมครั้งที่  11/2563  เมื่อวันที่ 29  เมษายน 2563  ได้มีมติในการช่วยเหลือเยียวยาแก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่ได้รับความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID–19 ไว้ดังนี้  

        1.สหกรณ์ขยายเวลาการพักชำระหนี้เงินต้นให้กับสมาชิก จาก 2 เดือน เป็น 4  เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 โดยประเภทเงินกู้ที่สามารถขอพักเงินต้นได้  มีดังนี้
                -  เงินกู้สามัญทั่วไป 
                -  เงินกู้ฉุกเฉิน 
                -  เงินกู้พิเศษ
 
        2.สมาชิกที่ได้แจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้มาแล้วระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน 2563 นั้น สหกรณ์ฯ จะดำเนินการพักชำระหนี้ให้สมาชิกครบ 4 เดือน โดยไม่ต้องส่งแบบฟอร์มขอพักชำระหนี้มายังสหกรณ์อีก หากสมาชิกท่านใดไม่ประสงค์ขอพักชำระหนี้ต่อ จาก 2 เดือน เป็น 4 เดือน  ให้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ
 
        3.สมาชิกที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้  สามารถยื่นแบบฟอร์มมายังสหกรณ์ ภายในวันที่ 1-20 พฤษภาคม 2563  สมาชิกจะได้รับสิทธิ์การพักชำระหนี้ได้เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2563
 
        4.สมาชิกที่มีความประสงค์ขอพักชำระหนี้ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซด์  www.suratpolice-coop.com  และให้ส่งเอกสารที่เจ้าหน้าที่การเงินของแต่ละหน่วย เพื่อรวบรวมส่งให้สหกรณ์ หรือส่งเอกสารให้สหกรณ์ฯภายในระยะเวลาที่กำหนด
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง