ประกาศ เรื่อง เสนอราคาประกันชีวิต

       ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี  จำกัด   มีความประสงค์จะทำประกันชีวิตกลุ่ม ให้แก่ สมาชิก และเพื่อจะนำข้อมูลเสนอราคาเข้าพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หากท่านมีความประสงค์  จะเสนอราคาดังกล่าวให้ส่งข้อมูลเสนอราคาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  ภายในวันที่  28  เมษายน  2563  เวลา  15.00 น. ณ  ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  โดยสหกรณ์ฯ  ขอแจ้งข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  
 
       1. จำนวนสมาชิกที่ทำประกันชีวิต  2,904 ราย  (ยอดประมาณการ ณ วันที่ 14 เมษายน 2563)
       2. ทุนประกัน  จำนวน  600,000  บาท / คน
       3. เงื่อนไขการทำประกันคุ้มครองสมาชิกเสียชีวิตทุกกรณี
       4. วันเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่  6  พฤษภาคม 2563  ถึง วันที่  5 พฤษภาคม 2564
       5. อัตราสมาชิกที่ทำประกันชีวิตกลุ่ม  ย้อนหลัง  3   ปี
               -  ปี  2560  จำนวน  2,697 ราย
               -  ปี  2561  จำนวน  2,883 ราย
               -  ปี  2562  จำนวน  2,904 ราย
       6. อัตราการเสียชีวิต ย้อนหลัง  3  ปี
               -  ปี  2560  จำนวน 13  ราย    
               -  ปี  2561  จำนวน 18  ราย   
               -  ปี  2562  จำนวน 25  ราย   (ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2563)
       
         ผู้สนใจที่จะเสนอราคาให้บริการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  โทรศัพท์  077- 201164-5  หรือ  www.suratpolice-coop.com
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง