ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

       เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  ในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯที่ได้รับความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID–19 นั้น

       สหกรณ์ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของสมาชิกเป็นหลัก จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55  ครั้งที่ 9/2563 ประชุมเมื่อวันที่  30  มีนาคม 2563 ได้มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง  และให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ ไว้ดังนี้
 
       1. เงินกู้สามัญทั่วไป                                   จากอัตราร้อยละ  6.15  บาท/ปี   เป็นอัตราร้อยละ  6.00  บาท/ปี
       2. เงินกู้ฉุกเฉิน                                           จากอัตราร้อยละ  6.15  บาท/ปี   เป็นอัตราร้อยละ  6.00  บาท/ปี
       3. เงินกู้พิเศษเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง        จากอัตราร้อยละ  6.20  บาท/ปี   เป็นอัตราร้อยละ  6.05  บาท/ปี
       4. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ                          จากอัตราร้อยละ  5.90  บาท/ปี   เป็นอัตราร้อยละ  5.75  บาท/ปี  
 
       และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทอื่นๆให้คงเดิมไว้ก่อน
 
       ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   1   เดือนเมษายน  พุทธศักราช   2563   เป็นต้นไป
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง