ประกาศ การยื่นขอกู้เงินฉุกเฉินของสมาชิก (ไฟล์ดาวน์โหลด)

        ตามที่สหกรณ์ฯได้มีนโยบายให้สมาชิกกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินวงไม่เกิน 350,000 บาท สามารถขอผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป นั้น   แต่เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID–19  เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับขณะนี้ทางรัฐบาลได้ประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID–19 แล้วนั้น
 
        สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด   จึงได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการลดการรวมตัวของสมาชิกในสำนักงานสหกรณ์ฯ  จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน ที่มีความประสงค์จะยื่นขอกู้เงินฉุกเฉิน ให้ท่านได้ยื่นคำขอกู้เงินฉุกเฉินกับเจ้าหน้าที่หน่วยของสหกรณ์ หรือตัวแทนของหน่วย เพื่อรวบรวมเอกสารส่งให้สหกรณ์ภายในเวลา 14.00 น. สหกรณ์จะโอนเงินให้หลังเวลา 16.00 น. (ไม่จ่ายเงินสดหน้าเค้าเตอร์) หากเกินในเวลาดังกล่าวสหกรณ์จะจ่ายเงินให้ในวันถัดไป 
 
คำแนะนำในการยื่นขอกู้เงินฉุกเฉิน 
 
1. ใบคำขอรับเงินกู้ฉุกเฉิน  
- ไม่ต้องระบุวันที่
- เขียนชื่อ สกุล สังกัด  ระบุเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน
- ช่องจำนวนเงิน (สมาชิกท่านใดขอกู้เต็มสิทธิ์ ให้ระบุจำนวนเงิน 350,000 บาท และหากสมาชิกท่านใดขอกู้ไม่
  เต็มสิทธิ์ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คสิทธิ์ก่อนระบุจำนวนเงิน)
 
2. หนังสือสัญญากู้เงินฉุกเฉิน  
- ไม่ต้องเขียนข้อความลงในสัญญา
- ให้ลงชื่อผู้กู้
- ให้ลงชื่อพยาน 2 ท่าน
 
3. เอกสารประกอบ
- สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน
- สลิปเงินเดือนกรมบัญชีกลาง+หน่วยงาน
- หน้าสมุดธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
 
หมายเหตุ
- ให้สมาชิกยื่นคำขอกู้กับเจ้าหน้าที่การเงิน หรือตัวแทนของหน่วย เพื่อนำส่งสหกรณ์ 
- รับเอกสารคำขอกู้ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.(เกินเวลาสหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ในวันถัดไป)
- สหกรณ์จะโอนเงินให้หลังเวลา 16.00 น. (ไม่จ่ายเงินสดหน้าเค้าเตอร์)
- สมาชิกต่างจังหวัดสามารถดาวโหลดเอกสาร ใบคำขอรับเงิน และหนังสือสัญญากู้เงิน ทางเว็บไซด์    
   www.suratpolice-coop.com  หรือติดต่อเจ้าหน้าที่  077-201164 กด 3
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง