สหกรณ์หยุดให้บริการสมาชิกวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2563

    ด้วยวันที่  26 กุมภาพันธ์  2563  ตรงกับวันสหกรณ์แห่งชาติ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จึงมีความจำเป็นต้องเข้าร่วม
ทำพิธีถวายสักการะเพื่อรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” 
ผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ และร่วมกิจกรรม 
กับสหกรณ์ทุกภาคส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ต.ขุนทะเล อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี  นั้น
    คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55  ประชุมครั้งที่  5/2562  เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2563  ได้มีมติให้สหกรณ์หยุดให้บริการ
แก่สมาชิก  ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  เป็นเวลา  1 วัน  
เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง