ประกาศ แจ้งรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562

          ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี จํากัด  ได้ประกาศให้สมาชิกยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562 ระหว่างวันที่  11 ตุลาคม  – 1 พฤศจิกายน 2562  และกำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562  วันเสาร์ที่  16 พฤศจิกายน 2562  นั้น 
 
          สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  จึงสรุปจำนวนทุนบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนแต่ละประเภท ดังนี้
 
          ประเภททุนส่งเสริม
          1 ระดับอนุบาล จำนวน 214 ทุนละ                  700.00 บาท
          2 ระดับประถมศึกษา จำนวน 345 ทุนละ         900.00 บาท
          3 ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 603 ทุนละ       1,100.00 บาท
          4 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 348 ทุนละ         1,300.00 บาท
 
          ประเภททุนเรียนดี
          1 ระดับประถมศึกษา จำนวน 362 ทุนละ       1,500.00 บาท
          2 ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 286 ทุนละ       1,800.00 บาท
          3 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 160 ทุนละ       2,300.00 บาท
 
          รวมจำนวนทุนทั้งหมด           2,318    ทุน       
 
          สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด  จึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่า สำหรับทุนบุตรสมาชิกประเภททุนเรียนดี ให้สมาชิกนำบุตรมารับทุนในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โดยลงทะเบียนรับทุนตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป  และสำหรับทุนบุตรสมาชิกประเภททุนส่งเสริมการศึกษา  สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  และสามารถตรวจสอบรายชื่อบุตรได้ดังเอกสารแนบ
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง