ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

       ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวขสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้มีมติกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และเพื่อพิจารณาอนุมัติ เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังเอกสารแนบ

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง