ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

      ตามที่สหกรณ์ได้ประกาศเปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเพื่อเลือกตั้งเป็น กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ประจำปี 2563 ประกอบด้วย กรรมการดำเนินการ 5 ตำแหน่ง และผู้ตรวจสอบกิจการ 2 ตำแหน่ง ในระหว่างวันที่ 2-11 ตุลาคม 2562 นั้น สหกรณ์จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครลงรับการเลือกตั้ง ดังเอกสารแนบ
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง