ประกาศ การยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจําปี 2562

              ด้วย คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี จํากัด  ชุดที่ 54  ได้กําหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562  วันเสาร์ที่  16  พฤศจิกายน 2562   และในวันดังกล่าวสหกรณ์ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกเป็นประจำทุกปี นั้น  เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561  ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 3,000,000.-บาท ไว้นั้น 
คณะกรรมการจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกไว้  ดังนี้ 
 
              1. ประเภทของทุนการศึกษา 
                   1.1 ทุนส่งเสริมการศึกษา
                         - ระดับอนุบาล อายุตั้งแต่ 3 ปี  ขึ้นไป
                         - ระดับประถมศึกษา 
                         - ระดับมัธยมศึกษาหรือ เทียบเท่า 
                         - ระดับอุดมศึกษา 
                   1.2 ทุนเรียนดี 
                         - ประถมศึกษา จะต้องสอบได้เกรดเฉลี่ย 3.80  ขึ้นไป 
                         - ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จะต้องสอบได้เกรดเฉลี่ย  3.50 ขึ้นไป
                         - ระดับอุดมศึกษา จะต้องสอบได้เกรดเฉลี่ย 3.00  ขึ้นไป
 
              2. คุณสมบัติของผู้รับทุน 
                   2.1  ต้องเป็นบุตรของสมาชิก ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรของสมาชิกสมทบ 
                   2.2  กำลังศึกษาอยู่ในสถานการศึกษาของรัฐบาล หรือจากสถานศึกษาที่ได้รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
                   2.3  สมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาให้บุตรได้ทุกคน และบุตรที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบนี้มีสิทธิ์
                          ได้รับทุนทุกคน 
                   2.4  สมาชิกที่เป็นสามี ภรรยา ให้ใช้สิทธิ์คนใดคนหนึ่ง 
 
             3. เอกสารประกอบการขอรับทุน 
                   3.1 ทุนเรียนดี 
                         - ใบรับรองผลการศึกษาภาคเรียนล่าสุด (1/2562)   และหากสถานศึกษาใดยังไม่สามารถออกใบรับรอง
                            ผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1/2562 ได้ทัน  ก็ให้ใช้ใบผลการศึกษาของ
ภาคเรียน ที่  2/2561  ได้
                           (แต่ต้องให้ได้รับทุนในระดับที่แจ้งตามใบผลการศึกษานั้น)
                   3.2 ทุนส่งเสริม 
                         - หลักฐานทางการศึกษาที่แสดงให้ทราบว่าบุตรได้ศึกษาอยู่ระดับใด และสถานศึกษาใด
                   3.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิกที่ขอรับทุน
                   3.4 สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชน ของสมาชิก 
       
             4. กําหนดวันยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่ วันที่  11 ตุลาคม 2562 – 1 พฤศจิกายน 2562
 

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง